قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

هیئت کوهنوردی کارگران استان البرز
<  

هیئت کوهنوردی کارگران استان البرز
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

برگزاري كلاس آموزشي و سمينار مسئولين هيئت كوهنوردي

كارگران كشور و كوهپيمايي در ارتفاعات ماسوله

از تاريخ 26/11/90 تا 28/11/90 برنامه همـايش پايـان سال هيئت كوهنـوردي كارگـران كشـور در شهـر

انزلـي برگـزار شد. تيمي متشكـل از 4 نفر از كوهنـوردان استان البـرز بمنظـور شركت در اين برنامـه با

وسيلـه شخصـي خودشـان در شامگـاه 26/11/90 به محـل مـجموعـه فـرهنگـي تفريحـي كـارگـران در

سنگاچيـن شهر انزلـي رسيدنـد. روز پنجشنبـه 27/11/90برنامـه كارگـاههـاي آمــوزش كـوه پيمائـي و

پزشكي كوهستان و همچنين نمايشگاه عكس برنامه هاي كوهنـوردي آقاي منصـور غلامي از استان

قزوين برگزار شد. كه مورد استقبال و تـوجه شركت كنندگان قرار گرفت.در بعدازظهر همان روز نشست

مسئولين هيئت هاي كوهنوردي کارگران  استانها ( 26 استان ) با جناب آقاي محمدي مديـر كـل دفتر

امـور ورزش وزارت تعـاون كـار و رفـاه اجتماعـي بهمـراه جناب آقای حسینی و دیگر همراهـان ایشان در

دفتر امور ورزش آن وزارتخانه و جناب آقاي اقبال افلاكي ریاست محترم هیئت کوهنوردی کارگران کشور

   در محل مجموعه در محيطي بسيار صميمي و دوستانه برگزار شد.

طي اين نشست ابتدا آقاي افلاكي گـزارش كلي از وضعيت موجود هيئت كوهنـوردي كارگـران كشور  و

افتخاراتـي كـه در سـالهــاي قبـل بدسـت آمـده بــود، ارائــه نمودنــد و بدنبــال آن مسئوليــن 26 هيئـت

   كوهنـوردي كارگـران بشـرح ذيـل مشكلات و مسائلي را مطرح كردند :

   1- آيا براي استانها بودجه ورزشي تخصيص داده شده است .

   2- درخواست اجراي برنامه هاي برون مرزي .

   3- درخواست قدرداني از مديرانی كه از ورزش كاركنان حمايت ميكنند.

   4- ارتبـاط مسئوليـن تـربيت بدنـي وزارت كـار با هيئت هـای استانی ضعیـف میباشد و سوابق فعالیت

    هیئت ها در جایی ثبت نمی شود.

   5- درخواست شناسـائي قهرمانـان و پيشكوتـان ورزش كوهنـوردي و ايجـاد پرونده و سابقه براي آنها و

   همچنين تقدير از آنها در سمينار سالانه .

   6- تشكيل جلسات حداقل در هر شش مـاه يكبـار بـراي كليـه مسئوليـن هيئتها جهـت بحث و بررسي

   مسائل مشكلات هيئتهاي استانها .

   7- ارتقـاء سايـت ورزشي وزارت كـار و امكـان دسترسي كليـه هيئتهاي كوهنـوردي استانهـا جهت درج

   مطالب گزارشات و عكسهاي فعاليت هاي خود.

   8- موظف نمودن مديران كل ادارات كار استانها جهت اعزام تيمهاي ورزشي به برنامه هاي كشوري .

   9- ارائـه آخريـن صورتجلسـه هيئـت كوهنـوردي كارگـران كشـور در سـال 86 كـه با حضـور روسا هيئتهـا

   كوهنوردي كارگران استانها تهيه شده بود و درخواست پاسخگوئي به موضوعات مطرح شد.

   ( صورتجلسه مربوط به پيوست ميباشد).

   10- درخواست ايجـاد ساختـار تشكيـلات قوي براي هيئت كوهنوردي كارگران كشور. از طريق برگـزاري

   مجمع عموي و انتخاب مسئولين هيئت و ايجاد كميته ها و كار گروههاي مختلف.

   11- عـدم همكـاري مسئوليـن اداره كـل استـان جهت اعـزام تيمهـاي كوهنـوردي باعـث شد بعضـي از

   هيئتها بعنوان اعتراض فقط يك نفر را با هزينه شخصي به برنامه بفرستند.

   پس از اعلام نظـرات و مشكـلات مسئولين هيئتهاي استانهـا ، جناب آقاي محمـدي مدير كل محترم و

   دفتر امور ورزشي وزارتخانه در پاسخ مطالبي را بشرح ذيل اعلام نمودند.

   1- در رابطـه با بودجـه ورزشـي هيئتهاي استـان تمهیداتـی در نظـر گرفتـه شده تا بتواننـد در سـال 91

   استانها از آن بهرمند شوند .

   2- در مورد برگـزاري مجمـع عمومي و ايجـاد ساختار تشكيلاتي براي هيئت كوهنوردي كارگران كشور

   قـرار شد طـرح جامـع تشكيل فدراسيـون ورزشي كارگـري كه تا مرحله تصـويب وزيـر ورزش نيز رسيده

    است در آينده نزديك اجرايي گردد.

با تشكيل فدراسيون ورزشي كارگري و اجرايي شدن آن اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه مشكلات

   كليه هيئتهاي ورزشي كارگري مرتفع ميگردد.

   3-در مورد برنامه هاي برون مرزي درخواست آن براي سال 9۰ مطرح و تصويب گرديده ولي بعلت كمبود

   وقت در سال 91 اجرا خواهد گرديد.

   4-از مديران كلی كه با هیئتهای ورزشی استانها  همكاري ميكننددر سمینارهاو ارزشیابی پایان سال

   قدردانـی به عمل می آیـد و همچنين با مديـران كلی كه با اعزام تيمهاي ورزشي همكاري نميكنند در

   نمره ارزشیابی آنهاتاثیر زیـادی خواهد داشت و همچنیـن با تقدیـر و تشویـق قهرمانـان و پيشكسوتـان

   ورزشي موافقت كامل خود را اعلام نمودند.

   5-در مـورد برگـزاري سمينارهـاي دوره اي در طـي سـال ، برگـزاري نمايشگاههـاي تخصصـي عكـس از

   كوهنـوردي و كلاسهاي آموزشـي و همچنين دوره هـاي مربيگـري با هماهنگي فدراسيـون كوهنوردي

   تأكيد خاص نمودند.

6-در مـورد دسترسـي هيئتهـاي استان به سايـت موجود خانم عابدي مسئول سايت مورد نظر اعلام

نمودند. با پشتيبانـي و هماهنگي جناب آقاي محمـدي اين امـر در آينـده نزديك صـورت خواهد گرفت و

قرار شد تا آن زمان مطالب ، گزارشها ، عكسها از طريق ايميل براي ايشان فرستاده شده و همچنيـن

   وبلاگهاي موجود هيئتها بصورت لينك در سايت ورزشي وزارت خانه قرار بگيرد.

در روز جمعه 28/11/90 برنامه كوه پيمائي از ارتفاعات ماسوله به سرپرستي آقاي ابراهيـم فرجي پـور

و با حضور كليه كوه نوردان ، مربيـان از 26 استان و همچنين جناب آقاي افلاكـي جناب آقاي محمدي و

سركار خانم رحيميان و سركار خانم عابدي و ساير همكاران ايشان و حوزه دفتر ورزش به پایان رسید،

اين برنامه در هوايـي بسيار مطلـوب و منطقـه زيبا و محيطي دوستانه از ساعت 8 صبح آغاز و ساعت

14 با موفقيت پایـان يافـت. درپايان لازم است از زحمات هيئت كوهنـوردي کارگران استان گيلان بعنوان

ميزبـان بخصـوص جناب آقاي مصطفـي قامتـي مسئـول هيئـت كوهنـوردي کارگـران  استـان و همچنين

   مسئولين مجموعه فرهنگي تفريحي كارگران تشكر و قدرداني بعمل آید.  

     

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

گزارش تصویری از برنامه صعود زمستانی توچال پیش برنامه و انتخابی نفرات صعود بین المللی دماوند هیئت کوهنوردی استان البرز


نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

کویرنوردی استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

از  ۱۹ استان کشور 

مورخه :۳۰/۰۸/1390 لغایت ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

سرپرست برنامه هيئت كوهنوردی كارگران کل کشور : آقای ابراهیم فرجی پور

مسئول گروه اعزامی از هیئت استان البرز : آقای علی حاتمی

منطقه اجرای برنامه : استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

تعداد شرکت کنندگان از ۱۹ استان کشور

تعداد کل شرکت کنندگان :  ۸۲ نفر

تعداد آقایان شرکت کننده :  ۶۴ نفر

تعداد بانوان شرکت کننده :  ۱۸ نفر

تصاویر برنامه


نوشته شده در تاريخ دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

برنامه : پاكسازي مسير روستاي كلوان به قله كاهار به مناسبت روز جهاني پاكسازي كوهستان

تاريخ اجراء :۸ مهر ماه 1390

سرپرست برنامه : هيئت كوهنوردي کارگران استان البرز

مختصري در مورد منطقه :

قلل كاهار و ناز را مي توان از مرتفع ترين قلل البرز غربي ناميد و در واقع پس از ارتفاعات مرتفع منطقه علم كوه و قلل منطقه طالقان از جمله سيالان، شاه البرز و خشچال، قله كاهار 4050 متر، ميشه نو 4060 متر و ناز با ارتفاع 4108 متر ، واركش ، اشكد ر ، كورچ و …..   مي باشند.

موقعيت جغرافيايي:

قلل دوگانه كاهار و ناز در حاشيه شرقي منطقه البرز غربي قرار گرفته كه از سمت جنوب به دره چالوس و رودخانه كرج و از سمت شمال به دره وسيع طالقان محدود مي گردد. براي دسترسي به قله ي كاهار از طريق شهرستان كرج به جاده چالوس و به پل خواب   رفته و جاده انحرافي به طول 10 كيلومتر به سمت چپ يعني غرب بعد از گذشتن از روستاهاي – آويزر – آيگان و كلها  به  روستاي كلوان خواهيم رسيد كه نقطه آغاز حركت به سمت قله مي باشد ، و قله در موقعيت جغرافيايي شمال غرب (N W ) قرار دارد.

موقعيت جغرافيايي:(مبنا سيستم UTM  -WGS84  )

ده كلوان:

Latitude: 36.0725725628

Longitude : 51.1203874927

 پناهگاه كهار :

Latitude: 36.0956367943

 Longitude : 51.1026083864

 قله كهار:

Latitude: 36.1171218753

 Longitude : 51.0847335588

 

بررسي توپوگرافي قلل:

قله كاهار از سمت شمال شرق توسط گردنه مرتفع سيرابشم به قلل هفت خواني و كرچان و از سمت غرب به قلل ميشه نو و ناز و در ادامه به سمت جنوب غرب به قله واركش متصل مي گردد، كه  از آباديهاي قابل دسترس در منطقه مي توان در شمال به آبادي گرآب و گته ده منطقه طالقان از سمت جنوب به آباديهاي كلوان، كلها و آيگان اشاره نمود. دو جانپناه در منطقه وجود دارد كه مي توان براي شب ماني از آنها استفاده كرد: جانپناه كهار به ارتفاع 3200 متر بر روي يال اصلي قله كهار و جانپناه سيادر 3150 متر بر روي يال ناز قرار گرفته است.

مسير ده كلوان به قله كاهار

 

شرايط قلل منطقه:

هواي سرد و طوفاني از ويژگي هاي مهم اين قلل براي صعود هاي زمستاني در منطقه است كه مي توان برف كوبي سنگين براي دستيابي به قله هاي منطقه را نيز به آن اضافه  نمود،  بر روي گردنه بين كاهار و ميشه نو به دليل واقع شدن بين دره طالقان و دره چالوس تبادل باد بسيار زياد است و هرچند كه صعود قلل منطقه نيازمند درگيري با صخره و سنگنوردي نمي باشد اما تجربه بالايي در ارتباط با صعود هاي جدي زمستان را مي طلبد. 

 آنتن دهي موبايل:

در اكثر مسير صعود تا قله امكان آنتن دهي وجود دارد.

فصول صعود:

در تمامي فصول صعود مي شود.

امكانات رفاهي( غذا – آب – شب ماني): 

غذا بايد برد- آب چشمه در نزديكي پناهگاه – پناهگاه يا چادر

شرح  و زمان بندي برنامه :

طبق تقویم صعود سالیانه هئیت کوهنوردی کارگران استان البرز در مورخ 04/07/90 جلسه هئیت با گروه ها جهت شرکت در مراسم روز جهانی پاکسازی کوهستان اقدام به پاکسازی مسير كلوان به قله كاهار مورخ 8/7/90 در ساعت 5:45 صبح از میدان آزادی تهران به سمت میدان کرج و ساعت 6:35 به سمت روستای کلوان حرکت کردیم که در ساعت 7:10 تمامی گروهها به تعداد 110 نفر به پل خواب رسیدند و تیم اول براي پاكسازي در منطقه دامنه های پل خواب قبل از ورودی به جاده کلوان به سرپرستی آقای کیان از گروه سبز کرج مسئولیت پاکسازی منطقه پل خواب را داشتند مستقر شدند و بقیه گروهها به سمت روستای کلوان حرکت کردند که در ساعت 7:45 به روستا رسیديم , و پس از توضیح کیسه های زباله ، دستکش یکبار مصرف و آبمیوه و کیک از طرف شهرداری کرج و خوش آمدگويی آقای کامبیز بختیاری رئیس هئیت و معرفی گروهها در ساعت 8:15 تمامی گروهها حرکت خود را به سمت مسیرهای مشخص شده آغاز کردند که در ساعت 8:45 دقیقه تیم دوم از ده کلوان تا منطقه باغ سیب و چشمه به سرپرستی آقای جمشید طیاری از گروه کانون بازنشستگان در باغ سیب مستقر شدند و تیم سوم حرکت خود را در ساعت 9:00 به سرپرستی آقای امیدی از شرکت سایپا دیزل از باغ سیب تا جانپناه کاهار ادامه دادند , در طول مسیر دو بار استراحت 5 دقیقه ای داشتیم که در ساعت 10:30 دقیقه به همراه کوچکترین افراد همنورد مهرداد هادي 8 ساله و محمدحسين حاتمي 13 ساله به پناهگاه رسیدیم و استراحت نیم ساعته در ساعت 11:00 تیم چهارم به سرپرستی آقای شهبازی از مخابرات کرج مسئولیت پاکسازی جانپناه کاهار تا ابتدای خط الراس قله به عهده داشتند و در نهایت تیم پنجم به سرپرستی آقای علی حاتمی از ابتدای خط الراس تا قله در ساعت 12:30 موفق به صعود به قله کاهار (4050 متری) شدند و پاکسازی اطراف قله را به عهده داشتند. اطراف قله مناظر زیبای قله های ناز و هفت خوان , آزادکوه و دماوند و قله های دیگری نمایان بود و با گرفتن چند عکس یادگاری که لازم به ذکر است در قله باد شدیدی می وزید و بخاطر وزش باد اطراف قله از زباله پاک بود در ساعت 12:45 گروه صعود کننده به قله به سمت جانپناه کاهار حرکت کردیم و در ساعت 14:00 نفرات گروههای قله و خط الراس بعد از پاکسازی مسیر به جانپناه رسیدند و با صرف ناهار در ساعت 15:00 بطرف کلوان حرکت کردیم و در ساعت 16:45 به روستای کلوان پای وسیله ها رسیدیم و همگی گروهها تمامی کیسه های زباله را با وسایل نقلیه به بیرون از روستای کلوان بردند.

گروههای شرکت کننده در برنامه:

1- گروه کوهنوردی قالبهای بزرگ صنعتی ایران
2- گروه کوهنوردی سایپا دیزل
3-گروه کوهنوردی دارو پخش
4-گروه کوهنوردی آب اندیشان آسیا
5-گروه کوهنوردی شهرداری کرج
6-گروه کوهنوردی بانوان آب و فاضلاب استان البرز
7-گروه کوهنوردی کانون بازنشستگان
8-گروه کوهنوردی سایپا
9-گروه کوهنوردی مپنا
10-گروه کوهنوردی پورا کرج
11-گروه کوهنوردی قائم ماشین
12-گروه سبز کرج

۱۳-گروه كوهنوردي مخابرات کرج

عكس هاي از برنامه :

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار
 اولين سالگرد درگذشت كوهنورد كرمانشاهي زنده ياد پدرام بوچاني

 مورخه :10-11/06/1390

سرپرست برنامه هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز: آقاي مصطفي تخيري

منطقه اجراي برنامه : روستاي چالابه- كوه پرآو- دهانه غار پرآو

نگاهي كوتاه به كرمانشاه : كرمانشاه يكي از باستاني‌ترين شهرهاي ايران است و به همين لحاظ از نظر مكان هاي ديدني جايگاه ويژه‌اي را در بخش گردشگري كشور دارا است. زبان اهالي كرمانشاه فارسي، كردي و كرمانشاهي است و مذهب آن‌ها شيعه، سني،‌ يهودي و آسوري است. كرمانشاه يكي از مناطق عشايري ايران محسوب مي‌شود. ايل كلهر و سنجابي از جمله ايل هاي مشهور كرمانشاه به شمار‌مي‌آيند. عشاير منطقه كرمانشاه به 6 دسته (ايل) كلهر، سنجابي، قلخاني، زنگنه، ذوله و زردلان (بالوند) تقسيم مي شوند

 مشخصات جغرافيايي كرمانشاه : شهرستان كرمانشاه از شمال باختري به شهرستان سنندج، از باختر به شهرستان هاي پاوه و اسلام آباد غرب، از جنوب به شهرستان شيروان و چرداول، از خاور به شهرستان هاي اسدآباد و كنگاور و از شمال خاوري به شهرستان سنقر محدود مي‌شود. مركز استان كرمانشاه، در 47 درجه و 4 دقيقه درازاي جغرافيايي و 34 درجه و 16 دقيقه پهناي جغرافيايي قرار دارد. اين شهرستان با قرار گرفتن در 6 كيلومتري جنوب رودخانه قره سو و دامنه كوه سفيد و طرفين دره سراب، داراي 1410 متر بلندي از سطح دريا است. شهر كرمانشاه بر جلگه اي در شمال و جنوب رود قره سو برافراشته شده است. اين رود از سراب روانسر سرچشمه گرفته و پس از آبياري مسير خود، با گذشتن از ميان شهر كرمانشاه در نزديكي فرامان به رود گاماسياب مي پيوندد. آب و هواي كرمانشاه در زمستان كاملا سرد و در تابستان به شدت گرم مي شود، اما شب هاي آن به علت وزش دايمي نسيم شمالي خنك و فرحبخش است.

وجه تسميه و پيشينه تاريخي : كرمانشاه يكي از باستاني‌ترين شهرهاي‌ايران است كه گفته مي شود توسط طهمورث ديوبند – پادشاه افسانه‌اي پيشداديان – ساخته شده است. برخي از مورخين بناي آن را به بهرام پادشاه ساساني نسبت مي‌دهند. كرمانشاه در زمان قباد اول و انوشيروان ساساني به اوج عظمت خود رسيد.کرمانشاه در دوره‌هاي گوناگون تاريخي مورد توجه حکومت‌هاي وقت بوده است، چنان که نادرشاه به منظور آمادگي در مقابل تجاوز عثماني ها به اين شهر توجهي خاص مبذول داشت. هم‌چنين پادشاهان صفويه نيز براي جلوگيري از تجاوز احتمالي امپراطوي عثماني، اين شهر را مورد توجه قرار دادند. يکي از حاکمان کرمانشاه در دوره قاجاريه امام قلي ميرزا است که از طرف ناصر الدين شاه به سرحدادي كرمانشاه منصوب شد و مدت 25 سال در اين شهر حكومت كرد، و در همين دوره بناهايي را احداث و به يادگار گذاشت.

 وجه تسميه قله پراو ( شيخ علي خان) به دوران گذشته برمي گردد كه بعلت شيوع طاعون در شهر شيخ علي خان دستور مي دهد او را بر بلنداي كوه پراو ببرند تا از گزند بيماري در امان باشد.

طبيعت كرمانشاه :

كوههاي دالاهو ارتفاعات دالاهو داراي قلل بسار بلندي است كه بلندترين قله آن 2250 متر ارتفاع دارد . قسمت اعظم اين ارتفاعات داراي پوشش جنگلي و مراتع سر سبز در دامنه آن مي‌باشد و اكثر مدت سال به وسيله برف پوشيده شده است . اين رشته كوه از يكسو بر دشت بين‌النهرين مسلط است و از سوي ديگر به جنگل هاي كرند و اسلام آباد ديد ممتدي دارد .

 كوه پراو رشته كوه پراو در حقيقت امتداد ارتفاعات الوند است كه با جهت شمال غربي به طرف كوه‌هاي طاق بستان پيش مي رود و پس از طاق بستان به طرف كردستان متمايل مي گردد . اين ارتفاعات سنگي و غير مشجر بوده و داراي معابر محدود است . كوه بيستون بلندترين كوه اين رشته كوه مي باشد . طول رشته كوه پراو از شمال غربي تا جنوب شرقي 62 كيلومتر و عرض آن از شمال به جنوب در پهن ترين نقاط به 26 كيلومتر مي رسد . سفيد كوه اين رشته كوه در10 كيلومتري جنوب شهر كرمانشاه قرار گرفته و به طرف لرستان امتداد دارد . بلندترين قله اين كوه 2805 متر ارتفاع دارد و اكثر اوقات پوشيده از برف است. خط الرأس كوه سفيد مرز طبيعي بين منطقه درود فرامان و سر فيروز آباد ماهيدشت است. اين كوه همانند كوه هاي دالاهو ، پراو و شاهو جزء زاگرس مرتفع مي باشد . ريزابه هاي دامنه شمالي اين كوه به رودخانه قره‌سو و ريزابه هاي دامنه جنوبي آن به رودخانه مرگ مي ريزد

 شاهو اين ارتفاعات از جنوب شرقي روانسر آغاز شده و به صورت نواري به هم پيوسته به طرف پاوه ادامه داشته و از آنجا تا نوسود در جهت شمال غربي امتداد مي يابد و در حقيقت مرز طبيعي استان كرمانشاه با استان كردستان را شكل مي دهد . قسمت غربي اين كوه به رودخانه سيروان منتهي مي شود . بلندترين قله شاهو در شمال پاوه در حدود 3370 متر ارتفاع دارد و كوه تخت كه 2985 متر ارتفاع دارد دنباله كوه شاهو بوده و در همان خط سير ادامه داشته و به بخش رزاب منتهي مي گردد

 كوه نوا رشته ارتفاعات نوا در جنوب رشته كوه هاي دالاهو قرار گرفته كه تنگه پاطاق بين اين دو رشته كوه واقع گرديده است . بلندترين قله آن در جنوب روستاي سرميل در حدود 3288 متر ارتفاع دارد .

ارتفاعات قلاجه اين ارتفاعات كه با جهت شرقي ـ غربي شكل گرفته اند ، حد فاصل استان هاي ايلام و كرمانشاه را شكل مي دهند . تمام اين ارتفاعات داراي درخت و درختچه هاي خودرو مي‌باشد . بلندترين قله آن 2355 متر ارتفاع دارد .

رودخانه قره‌سو سرچشمه اصلي اين رودخانه سراب روانسر واقع در 50 كيلومتري شمال غرب كرمانشاه مي باشد . اين رودخانه با جهت شمال غربي به جنوب شرقي جريان پيدا مي كند و در 15 كيلومتري كرمانشاه رودخانه رازآور و شاخه هاي فرعي آن به قره‌سو مي پيوندد و با مسير پر پيچ و خم دار در سطح دشت جريان يافته و در نزديكي روستاي قزانچي رودخانه مرگ به آن متصل مي شود . اين رودخانه با يك شيب آرام از داخل شهر كرمانشاه عبور كرده و در نزديكي فرامان به رودخانه گاماسياب مي پيوندد . در بسياري از نقاط حاشيه اين روخانه گياهان مختلفي رشد كرده كه به زيبائي آن جلوه خاصي داده است .

 گاماسياب اين رودخانه از سراب سنگ سوراخ و چشمه سارهاي اطراف نهاوند سرچشمه گرفته و پس از اتصال با رودخانه ملاير به رودخانه گاماسياب تغيير نام داده است . به اين رودخانه در مسير خود ، رشته هاي فرعي مختلفي از جمله آب ملاير ، آب نهاوند و آب تويسركان ملحق شده است . اين رودخانه در جنوب بيستون به آب دينورآب پيوسته و به نام گاماسياب ادامه مسير داده و در نزديكي فرامان به رودخانه قره‌سو متصل شده و پس از آن به نام سيمره وارد خاك لرستان مي شود وسپس در استان خوزستان به نام كرخه جريان يافته و وارد هورالعظيم مي شود .

مختصري در مورد منطقه :

 ارتفاع قله 3359 متر

 ارتفاع پناهگاه پراو 3150 متر

موقعيت قله شمال شرقي كرمانشاه دسترسي به منطقه كيلومتر 5 جاده كرمانشاه بيستون – روستاي چالابه

پناهگاهها:

 غار پناه یا غار یه شوه (غار 1 شب) که غاری به مساحت 8*12 متر ، درارتفاع 2400 متري ميان چشمه دوروزي و تابلوي خسته نباشيد. كه داراي در و پنجره آهنی مي باشد و در فصل زمستان جای بسیار امنی برای ماندن و استراحت است.

 پناهگاه پراو در ارتفاع 3150 متري

 نحوءدسترسي به قله پراو :

روستای چالابه در 5 کیلومتری جاده کرمانشاه بیستون واقع است , از روستای چالابه یک جاده فرعی وجود دارد که تا دامنه کوه پراو ادامه دارد . البته جاده فرعی منتهی به آبشار تاف ، پياده که حدوداً 45 دقیقه طول مي كشد. از آبشار تاف که خود آبشار مسیر صعود نیست بلکه از دو دره در سمت چپ آبشار باید بالا رفت.کوه پراو یک قاعده کلی وجود دارد و يعني در هنگام صعود هر جا دودل بودی که باید از کدام مسیر بری بهتره که از سمت چپ بری بعد از طي مسير به چشمه دوروزي واقع در تنگه دوروزي مي رسيم چشمه ای بسیار زیبا در ارتفاع حدوداً 2000 متری مي باشد،, از چشمه دوزري باید به سمت چپ که یک سنگ بزرگ به اسم خر سنگ که در سر راه صعود است حرکت مي نمايم. حدوداً 400 متر بالاتر به غار پناه یا غار یه شوه (غار 1 شب) مي رسيم . که غاری به مساحت8*12 متر بود و داراي درو پنجره آهنی که در زمستان جای بسیار امنی برای ماندن و استراحت است. از غار یه شوه که بالاتر برويم به 2 مسیر برخورد کردیم به مسیر چپ معروف به شیب بیولوژی که در تابستان ها از این مسیر می روند و تخته سنگ های صافی دارد که در زمستان بسیار لغزنده است و مسیر چورینه که بیشتر جهت صعود های زمستانی استفاده میشود چون شیب کمتری دارد. و سرانجام در ارتفاع 2750 متری به تابلوی خسته نباشيد مي رسیم . از تابلوی خسته نباشید تا پناهگاه هم حدود 45 دقیقه راه مي باشد پناهگاه پراو در ارتفاع 3150 متری واقع شده است غار معروف پراو هم حدود 100 متر با پناهگاه فاصله دارد و از آنجا تا قله حدود 200 متر ارتفاع مي باشد. و درنهايت قله كه در ارتفاع3359 متري مي باشد..

وي‍ژگي هاي برجسته منطقه :

 پوشش گياهي منطقه از نوع درختان بلوط بوده و وجود غار هاي متعدد در منطقه كه معرفترين آنها غار پراو در ميدان گاه پراو كه بخاطر ارتفاعي كه دهانه اين غار در آن قرار گرفته است به اورست غارههاي دنيا معروف مي باشد.

 غار پراو :

غار پَراو (= پر آب) نام غاری در کوه پراو در دوازده کیلومتری شمال شرق شهر کرمانشاه و در میان کوه طاق بستان و کوه بیستون و در جنوب منطقه‌ای به نام میدان پراو که در ۳۰۰ متری پایین قله شیخ علیخان یا قله پراو قرار دارد، غار پرآو که از بزرگترین غارهای عمودی دنیا و دومین اثر طبیعی ملی کرمانشاه است در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ثبت رسید. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد غار پراو وجود دهانه آن در ارتفاع سه هزار متری از سطح دریا است که این بالاترین سطح در بین تمام غارهای دنیا می‌باشد.

 مشخصات غار :

عمق غار پراو ۷۵۱ متر و طول آن ۱۴۵۴ متر می‌باشد. تعداد ۲۶ حلقه چاه دارد و عمیق‌ترین چاه ، چاه ۱۶ است ، به عمق ۴۲ متر به علت این که آب جاری شده در غار پراو حاصل ذوب شدن یخچالهای زیر زمینی غار پراو است و همینطور بخاطر ارتفاع بالای این غار برودت آب خیلی زیاد است. (بین ۳-۱ درجه سانتیگراد) و در هیچ کجای غار دما بالاتر از این نیست. بدنه و دیوار سنگی داخل غار بسیار خشن و متخلخل است و این باعث می‌شود که لباس غارنوردان در حین پیمایش سریعا پاره شود. آب سرد به لباسهای زیر و سطح بدن نفوذ می‌کند که دشواری‌های پیمایش را زیادتر می‌کند .

 حوادث : این غار برای اولین بار در سال 1972 توسط یک گروه غارنورد انگلیسی تا انتها پیمایش شد. اولین تلاش جدی ایرانی ها برای پیمایش غار در سال 1368 توسط کانون کوهنوردان کرمانشاه انجام شد که به دلیل بارش باران و سرازیر شدن آب در غار ناتمام ماند. اما غارنوردان کانون کوهنوردان کرمانشاه بار دیگر در سال 1370 موفق شدند به عنوان اولین گروه ایرانی تا انتهای غار را پیمایش کنند. غار پراو با درجه سختی پیمایش «۵ دی» از دشوارگذرترین غارهای جهان به شمار می‌رود و تاکنون ۴ نفر از غارنوردان ایرانی با نام‌های سعید امینی (سال ۱۳۷۶) ، امیر احمدی ، ویکتوریا کیانی راد (سال ۱۳۸۱) و خلیل عبد نیکویی (۱۳۸۷)در هنگام پیمایش این غار جان خود را از دست داده‌اند.فصل بهار و تابستان بهترین موقع غارنوردی می‌باشد. در شهریور ماه ۱۳۸۹، به دلیل استفاده از یک طناب پوسیده، پدرام بوچانی در هنگام فرود از چاه شماره‌ی ۸، با پاره شدن طناب، به پایین سقوط می‌کند و جان می‌بازد. تابحال ۵ نفر در هنگام فرود و یا در حال بازگشت به دهانه‌ی غار جان خود را در پراو از دست داده‌اند.

 مختصري در موردزنده ياد پدرام بوچاني وي دانشجوي مهندسي مكانيك ، علاقمند به كوهنوردي، سنگنوردي و غارنوردي بود كه همراه خانواده كوهنورد خود صعود هاي فراواني انجام داد وي در سن 26 سالگي در شهریور ماه ۱۳۸۹، در جریان برنامه غارنوردی یک گروه مستقل در غار «پراو»، روز شنبه ۲1 شهریور، تیمی شش نفره از شهرستان کرند غرب کرمانشاه به نام های علی بابائی، پدرام بوچانی، پرهام بوچانی، پرویز بوچانی (پدر پدرام و پرهام )، مادر پدرام و پرهام و شخصی دیگر به جهت بارگذاری غار پراو به میدان و پناهگاه پراو عزیمت می کنند.در این پیمایش متاسفانه به دلیل استفاده از یک طناب پوسیده، پدرام بوچانی در هنگام فرود از چاه شماره‌ ۸، با پاره شدن طناب، به پایین سقوط می‌کند و جان می‌بازد. وي داراي مسير سنگنوردي در كوه شوا شهرستان دالاهو به نام پدرام مي باشد.

زمانبندي و شرح برنامه :

 با هماهنگي هاي صورت گرفته توسط آقاي بختياري رئيس هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز در جلسه مورخه 7/06/1390 هيئت با گروه ها جهت شركت در همايش اولين سالگرد درگذشت كوهنورد كرمانشاهي زنده ياد پدرام بوچاني در مورخه 11/06/1390 در دهانه غار پرآو در كوه پرآو كرمانشاه ، گروه هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز متشكل از 18 نفر در مورخه 10/06/1390 توسط يك دستگاه ميدي باس در ساعت 20:45 شب، ميدان توحيد كرج را به مقصد روستاي چالابه كرمانشاه ترك نمود كه پس عبور از شهر هاي قزوين - همدان – اسد آباد – بيستون در ساعت 5:30 صبح مورخه 11/06/1390 پس از عبور از جاده خاكي سمت راست روبروي كارخانه سيمان به محل تجمع گروه ها رسيد كه گروهها پس از هماهنگي هاي صورت گرفته توسط آقاي بختياري و فرهنگ در ساعت 6:10 به سمت چشمه دوزري حركت نمودن و با توجه به كثرت گروه هاي شركت كننده حركت تيم به آرامي صورت مي گرفت ، گروه پس از طي جاده خاكي در انتهاي جاده با يك تراولس به سمت چپ و ارتفاع گرفته و كنار آبشار عبور نموده و با حركت در مسير زيگزاتي بالايي آبشار و در يك شيب تند به بالاي ارتفاع مشرف به دشت و چشمه دوزري رسيد سپس از شيب نسبتاً تندي داراي مسير پاكوبي به سمت چپ كه به چشمه دوزري منتهي مي گرديد فرود آمديم كه نتيجتاً كليه نفرات گروه كه پس از شمارش تعداد 150 نفر  در ساعت 8:50 صبح در كنار چشمه دوزي تجمع نموده و به صرف صبحانه مشغول شدند، پس از صرف صبحانه نفرات گروهها در ساعت 9:30 شروع به حركت به سمت پناهگاه نمودند كه مسير با عبور از سمت چپ يك سنگ بزرگ با يك شيب ملايم و عبوراز مسير پاكبوب شن اسكي به سمت راست متمايل مي شد و نتيجتاً با عبور از بالاي غار يك شب با يك تراولس به سمت چپ به تابلوي خسته نباشيد رسيديم با توجه به سرعت تيم تعدادي از نفرات در مسير جهت استراحت توقف نمودند ، مسير از تابلوي خسته نباشيد از مسير پاكوب سمت چب با شيب تندي ادامه پيدا مي كرد و با عبور از يك مسير سنگي بر روي دامنه زير پناهگاه با يك تراولس بلند به شيب زير پنا هگاه می رسيد  با توجه به اينكه هدف گروهها تجمع در محل جلوي دهانه غار پراو بود به سمت چپ در چاله دشت پراو متمايل و در نهايت در ساعت 12:10 دقيقه گروهها با جمع شدن و نصب پلاكاردهاي براي يادبود زند ياد پدرام بوچاني در آن محل حضور پيدا نمودند ، سپس مراسم با صحبت هاي آقاي فرهنگ يكي از برگزار كنندگان برنامه و اجراي يك دقيقه سكوت نفرات گروهها به احترام پدرام بوچاني شروع گرديد سپس يكي از حاضران از طرف خانواده بوچاني مختصري از شرح حال پدرام بوچاني را قرائت نمود و سپس آقاي نقدي رئيس هيئت كوهنوردي كرمانشاه ، پدر زنده ياد پدرام ، آقاي بختياري مطالبي در ارتباط با مرحوم بوچاني براي جمع حاضر بيان نمودند، سپس آقاي تخيري شعري را به اين مناسبت براي حاضرین قرائت نمود. و در انتهاي برنامه گروهها شروع به گرفتن عكس با خانواده مرحوم بوچاني و عرض تسليت به آن خانواده نمودند.پس از اتمام برنامه گروهها جهت صرف ناهار به طرف پناهگاه حركت نموده و در نهايت گروهها پس از صرف ناهار در ساعت 14:20 به سمت چشمه دوزري و در ساعت 16:50 دقيقه پس از تامين آب آشاميدني به سمت محل توقف ماشين ها حركت نمودند و سرانجام در ساعت 18:10 به محل توقف ميدي باس رسيده و در ساعت 19:45 به سمت كرج حركت و در ساعت 5:50 صبح مورخه 12/06/1390 نفرات گروه هيئت كارگران به محل ميدان توحيد كرج  كه پايان برنامه بود.

گروههاي شركت كننده در برنامه :

 هيئت كوهنوردي استان كرمانشاه

هيئت كوهنوردي شهرستان دالاهو به سرپرستي آقاي بختياري

 هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز به سرپرستي آقاي تخيري

نفرات شركت كننده هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز:

 آقايان :1- كامبيز بختياري 2- مصطفي تخيري 3-فرشيد رمضاني 4-سيروس بختياري 5- ايرج اعظمي 6- غلام گرگين 7- حميد گرگين ۸-علي حاتمي ۹-حسن مقدم ۱۰-علي تهي دست ۱۱-نعمت شيخي ۱۲-صابر مظلومي ۱۳-علي دانشور ۱۴-هادي شهبازي ۱۵-رضا ايراني ۱۶-احمد رضا نيك منش ۱۷- غفار رستمي ۱۸-يار محمد اكبري ۱۹- ناصر تفنگدار ۲۰- سهراب اعظمي ۲۱- خانم ساناز عرب

تصاویر برنامه :


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

 

برنامه : صعود مشترك هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز به قله دماوند از جبهه جنوبي به مناسبت روز ملي دماوند

تاريخ اجراء :16- 17 تیرماه 1390

سرپرست برنامه : هيئت كوهنوردي کارگران استان البرز

مختصري در مورد دماوند و نکات برجسته آن:

اطلاعات كلي :

نام قله

دماوند

نام هاي ديگر

تيرک - تئرا - دنباوند - دنيا آوند - دنباوند

ارتفاع

متر( 5671)

طول جغرافيايي

52° 06' 31' E شرقي

عرض جغرافيايي

35° 57' 21' N شمالي

رشته کوه / منطقه

البرز مرکزي/ استان مازندران

نزديک ترين شهر به کوه

لاريجان فاصله از تهران (کيلومتر 66 )

قله هاي مجاور

ورارو ، سه سنگ ، گل زرد ، ميانرود

ويژگيها

آتشفشان خاموش دماوند ، بلندترين قله ايران ، خاورميانه و غرب آسيا است.

بهترين زمان صعود

تابستان

بهترين مسير

جنوبی

دهانه

400 متر قطر

وضعيت آتشفشانی

فعال

آباديهای پيرامون دماوند :

رزان ، حاجی دلا، ميان ده و ناندل در شمال .

تينه و کرف در شرق.

بخشهای گزانه و گزنک ، آبگرم و امير آباد در جنوب شرقی .

رينه و پلور در جنوب.

دشت لار و گردنه سرداغ در غرب .

واژۀ دماوند:

دماوند، نام بلندترین قلۀ رشته کوه های البرز و نیز نام شهری است در 25 کیلومتری جنوب این کوه. این نام  به پهلوی در کارنامۀ اردشیر بابکان به صورت دُنباوند و در کتیبه های  دوران ساسانی  چون کتیبۀ   شاپور اول در نقش رستم فارس و کتیبۀ نرسی در پایکولی، به صورت دومباوند و دُنباوند، درنامۀ تنسر، شهرستان های ایران، ایرانشهر و کتاب جغرافیای موسی خورنی، دُمباوند آمده که در واقع تغییریافتۀ نام پهلوی آن است. این نام در منابع پارسی و عربی دوران اسلامی به صورت ضم دال، دُنباوند و فتح دال، دَنباوند و دَباوند آمده است. به این ترتیب، این نام پیش از اسلام و تا مدتی پس از آن به ضم دال، دُمباوند و دُنباوند بوده که در قرون اسلامی آن را با فتح دال، دَنباوند و رفته رفته دَماوند ثبت کرده اند که با نام پهلوی آن مطابقت دارد. اکنون نیز نام کوه و شهر با فتح دال، دَماوند معروف است. دَم یا دَنب، همان دَم  در زبان پهلوی، از مصدر دَفتن به معنی تف و گرما  یا  بخار و گاز است و آوند به معنی ظرف می باشد. وَند نیز پسوند نسبت است و در زبان پارسی باستان، فراوان به کار رفته. به این ترتیب می توان گفت این نام به معنی ظرفی است که دارای تف و گرما یا بخار و گاز باشد و به همین علت آن را به قلۀ بلند البرز که زمانی آتشفشانی بوده نسبت داده اند. نام های دیگری که در دوران باستان به آن اشاره شده عبارتند از : قلۀ مونس، کوه یاسینوس و کارن.

مسیرها و پناهگاه ها:

 مسیر جنوبی این مسیر از ساده ترین و قدیمی ترین مسیرهای دست یابی به قلۀ کوه دماوند است. دسترسی به مسیر جنوبی صعود، از طریق پلور و رینه امکان پذیر است. در نیمه های جادۀ آسفالتی متصل کنندۀ این دو نقطه به یکدیگر، مسیری خاکی و ناهموار به سمت شمال وجود دارد که با تابلویی کوچک مشخص شده است. این مسیر به گوسفندسرا و مسجد صاحب الزمان واقع در ارتفاع 3000 متری منتهی شده که مبدا صعود به قلۀ دماوند از مسیر جنوبی است.پس از آن، مسیر به سمت بارگاه سوم در ارتفاع 4150 متری ادامه می یابد. برای حمل بار در این فاصله می توان از چهارپایان استفاده کرد. پس از بارگاه سوم و ادامۀ مسیر از سمت چپ آبشار یخی، به تپه گوگردی می رسیم که حاصل آخرین فعالیت های آتشفشان دماوند است. گاز گوگرد از حفره های متعدد سنگ های گوگردی پراکنده در این ناحیه متصاعد شده و سبب سوزش چشم و گلو می شود. ادامۀ مسیر در یک شیب نسبتا تند به قله ختم می شود. میانگین زمان لازم برای طی کردن فاصلۀ بارگاه اول تا بارگاه سوم 4 ساعت و از بارگاه سوم تا قله 6 ساعت می باشد.

قرارگاه رینه  این بنا که به مکان چای خوری موسوم بود، بعد از شهریور سال 1320 به صورت متروکه باقی مانده بود و سپس به فدراسیون کوهنوردی واگذار شد. این مکان به همت فدراسیون کوهنوردی کشور در سال 1348 به عنوان پناهگاه بازسازی شد. ساختمان اصلی آن در سال 1366 ساخته شده که مکانی است برای مستقر شدن صعود کنندگان از جبهۀ جنوبی. روانشادان علی و فرامرز فرامرزپور سال ها به عنوان مسئول این قرارگاه در راهنمایی کوهنوردان سراسر کشور به قلۀ دماوند سهم بسزایی ایفا نمودند.یاین پناهگاه و استراحتگاه در جنوب خیابان اصلی شهر، در ارتفاع 2080 متری قرار دارد. این مکان نخستین نقطۀ صعود از جنوب یا جنوب شرقی کوه است و گنجایش 30 نفر را دارد.

مسجد و گوسفندسرا دومین مکان برای صعود به کوه دماوند از جبهۀ جنوب، ساختمان مسجد صاحب الزمان است. این مکان در ارتفاع 3050 متری قرار دارد و در نزدیکی گوسفندسرایی واقع شده. این مکان گنجایش 50 نفر را دارد و دارای نمازخانه، سرویس و محل استراحت کوهنوردان می باشد. فشار هوا 610 میلی متر جیوه است. این مسجد در سال 1371 ساخته شده است.

بارگاه سوم سومین پناهگاه در یال جنوبی دماوند، بارگاه سوم با ارتفاع 4150 متر است. بنای فلزی این پناهگاه در سال 1345 در ارتفاع 4150 متری ساخته شد که در زمان خود پناهگاهی مجهز به شمار می آمد. این پناهگاه به علت سقوط بهمن بزرگی در زمستان سال 1351 از بین رفت و دوباره یک سال پس از آن، یک بنای سنگی جایگزین آن شد.  گنجایش آن حداکثر برای 30 نفر است و در پیرامون آن مکان هایی برای چادر زدن وجود دارد. فشار هوا در بارگاه سوم 540 میلی متر جیوه است.

مجتمع کوهنوردی دماوند این پناهگاه 50 متر بالاتر از پناهگاه بارگاه سوم قرار دارد. کار ساخت این مجتمع از سال 1385 شروع شد و در 8 شهریور 1387 گشایش یافت. مساحت آن 460 مترمربع است و 200 نفر ظرفیت دارد. این بنا در ارتفاع 4200 متر ساخته شده است. امکانات آن  عبارت است از : اتاق های کمک های اولیه، انبار کوله، انبار عمومی، غذاخوری، آشپزخانه، ظرفشویی کوهنوردان، اتاق مدیریت، اتاق خواب عمومی، اتاق خواب اختصاصی و سرویس بهداشتی عمومی.

مسیر شمالی برای صعود از این مسیر، پس از ادامۀ مسیر در جادۀ هراز به سمت شمال کشور و پس از عبور از گزنک و پشت سر گذاشتن تقریبا 7 کیلومتر از روستای بعدی، یعنی بایجان، به دوراهی روستای ناندل و دلارستاق در سمت چپ جادۀ اصلی می رسیم. وارد این مسیر خاکی شده و مسیر را تا رسیدن به روستای ناندل ادامه می دهیم. مسیر شمالی از یال شمالی کوه دماوند واقع در دشت چم بن با شیبی ملایم و خاکی آغاز شده و در پی سینه کشی ملایم به جان پناه اول و در ادامه بر روی یال سیاه رنگی در میان صخره های سنگلاخی بزرگ و کوچک در فاصلۀ نزدیکی با یخچال دوبی سل، به جانپناه دوم می رسد. پس از آن، مسیر یال با قوسی به سمت شمال شرق مایل شده و از طریق صخره های آتشفشانی کوچک و بزرگ به مسیر شمال شرق متصل می شود و به قله می رسد. دسترسی به آب آشامیدنی در جبهۀ شمالی کمی مشکل تر از مسیرهای دیگر است و ممکن است برای تهیۀ آب، نیاز به ذوب کردن برف باشد.

خانۀ کوهنورد ناندل خانۀ کوهنورد ناندل با مساحت حدود 50 مترمربع در روستای ناندل قرار دارد و در سال 1358 ساخته شد. ظرفیت آن بین 30 تا 40 نفر می باشد که دارای آب، برق، تلفن و امکانات رفاهی دیگر می باشد. از این مکان می توان به جبهۀ شمالی و شمال شرقی کوه دماوند و یال سرداغ دسترسی داشت.

جانپناه های مسیر شمالی در مسیر شمالی دو پناهگاه وجود دارد که به صورت فلزی ساخته شده اند. نخستین پناهگاه در ارتفاع 3850 متری قرار دارد که در سال 1360 ساخته شده و مجهز به دو طبقه تخت چوبی است و گنجایش 15 نفر را دارد. فشار هوا در این مکان 550 میلی متر جیوه است.دومین پناهگاه در ارتفاع 4800 متری قرار دارد که بدون طبقه و تخت چوبی است و 15 نفر گنجایش دارد. فشار هوا در این پناهگاه 490 میلی متر جیوه است.

 مسیر  شمال شرقی آغاز مسیر شمال شرقی، از روستای گزانه ( گزنه ) است. این مسیر در امتداد رودخانۀ تلخ رود و با عبور از میان باغ ها و مزارع در دشتی فراخ به چشمۀ اسپه می رسد. ادامۀ مسیر، در بالای تپه ای مرتفع در زیر قلۀ منار و روبروی درۀ یخار، به گوسفند سرا و چشمۀ معروف استله سر می رسد که مکان مناسبی برای شب مانی است. ادامۀ مسیر شیب تندی دارد که با زیکزاک های بلند پشت سر گذاشته می شود و پس از عبور از قلۀ منار به پناهگاه تخت فریدون متصل می شود. پس از ادامۀ مسیر در امتداد درۀ یخار به ارتفاع 5400 متری رسیده که با مسیر شمالی در این نقطه مشترک شده و به قله می رسد.

پناهگاه تخت فریدون پناهگاه تخت فریدون در کمرکش یال شمال شرقی و بر فراز خاک های زرد رنگ، در ارتفاع 4320 متری توسط گروهی از کوهنوردان دانشکدۀ فنی در سال 1355 ساخته شد که دارای طبقه های چوبی است. تمامی مصالح این بنا از سنگ است. این پناهگاه دو طبقه می باشد و آب مصرفی کوهنوردان از چشمۀ کوچکی در جناح شمالی آن تامین می شود. پناهگاه تخت فریدون گنجایش 25 نفر را دارد و در پیرامون آن امکان چادر زدن وجود دارد.این مسیر به سوی قله، پر از صخره، قلوه سنگ، برف و یخ است و دارای چشمه های زیادی است. فشار هوا در این نقطه 530 میلی متر جیوه است.

مسیر غربی برای استفاده از مسیر غربی باید در جادۀ هراز از طریق پلور وارد جادۀ سد لار شده و از کنار تابلوی پناهگاه سیمرغ وارد جادۀ خاکی و ناهموار منتهی به پارکینگ در منطقۀ ورارو شویم. مسیر در سینه کش ملایم رودخانه ای کوچک به سمت پناهگاه سیمرغ ادامه می یابد. پس از پناهگاه سیمرغ با عبور از یخچال و از میان سنگلاخ ها و تکه سنگ ها و خاک های گوگرد، صعود را ادامه داده و با صعود از یک شیب تند سنگلاخی به قله می رسیم.

قرارگاه پلور قرارگاه پلور، در ارتفاع 2270 متری از سطح دریا، در زمین بزرگی واقع در ابتدای جادۀ سد لار، نرسیده به دوراهی رینه و به صورت سالن سوله با وسایل و تجهیزات مناسب ساخته شده است. این بنا شامل خوابگاه، سرویس های بهداشتی، دیوارۀ سنگ نوردی و پارکینگ است که توسط فدراسیون کوهنوردی کشور ساخته شده است.

 پناهگاه سیمرغ این پناهگاه در جبهۀ غربی دماوند و در ارتفاع 4200 متری قرار دارد. پناهگاه سیمرغ در سال 1372 از سنگ و آهن در دو طبقه و مساحت مفید 50 متر ساخته شده است و گنجایش 40 کوهنورد را دارد که دارای استحکام خوبی است. فشار هوا در پناهگاه سیمرغ 540 میلی متر جیوه است.

مختصات جغرافيايي و نحوه دسترسي به آن (به صورت نقشه) مسیر رفت و برگشت از بارگاه سوم به قله و بلعکس


ويژگي برجسته (حيوان، گياه) و معرفي منطقه

در اطراف دماوند، محيط‌ هاي كوهستاني چندي وجود دارد كه هر يك داراي ويژگي‌هاي منحصر به فرد هستند: دشت لار (پارك ملي)، دشت پرگل و گياه نمارستاق، دره‌ي پرپيچ و خم سه سنگ با آبي بلورين و آبگيرهاي خيال‌انگيز در دره‌هاي فرعي، گردنه‌ي بسيار عظيم سرداغ، ستيغ هفت سران با پرتگاه‌هاي پرهيبت، رودخانه‌ي پر آب هراز، ستيغ طولاني دو برار و .... اين محيط‌ ها، زيستگاه جانوراني مانند خرس، گراز، گرگ، روباه، پلنگ، كل و بز، قوچ و ميش، عقاب طلايي، كبك، انواع مار، ماهي قزل‌آلا، و بسياري گونه‌هاي كمياب ديگراست.

فصل­هاي صعود و بهترين فصل صعود

در تمام فصول صعود می شود و بهترين فصل صعود تابستان و مرداد ماه می باشد.

امکانات رفاهي مثل: غذا ( ميتوان خريد يا بايد برد)- آب-شب ماني(هتل، چادر، خانه)

شب مانی در بارگاه سوم - مجتمع كوهنوردي دماوند و يا چادر صورت می گيرد.غذا می توان برد یا از مجتمع کوهنوردی دماوند تامین نمود. آب چشمه موجود در پشت ساختمان مجتمع کوهنوردی دماوند

امنيت، امداد، آنتن ­دهي موبايل

تقريبا" در تمام مسير موبايل آنتن می داد.

امکان دسترسي به قاطر و تلفن قاطرچي­ها

در گوسفند سرا - بارگاه سوم  وجود دارد.

تجهيزات مورد نياز

در تابستان باتوم، چادر، لباس گرم، ماسک برای روی قله.

اطلاعات هوا شناسی : (منبع سایت snow forecast  )

پنجشنبه مورخه 16/04/90 در ارتفاع 5550 در (روز max دما2-/سرعت باد صفر کیلومتر بر ساعت) و (شب   max   دما 5-/ سرعت بادصفرکیلومتر بر ساعت)

جمعه مورخه 17/04/90 در ارتفاع 5550 در(روز max دما5-/سرعت باد 10 کیلومتر بر ساعت  و جهت جنوب غربی ) و (شب   max   دما 6-/ سرعت باد10 کیلومتر بر ساعت و جهت جنوب)

زمان بندی برنامه به اختصار:

مکان

زمان

حرکت از کرج (جلوی سینما هجرت)

پنجشنبه مورخه16/4/90 ساعت 5 صبح

میدان آزادی

5:45 صبح

گوسفند سرا

9:30 صبح

توقف( جهت صرف صبحانه)

1 ساعت

حرکت گروه ها از گوسفند سرا به سمت بارگاه سوم

10:30

بارگاه سوم

15:45

حرکت گروه ها جهت هم هوایی به ارتفاع بالاتر

18:00

هم هوایی در ارتفاع بالاتر و برگشت به بارگاه سوم

1:30 ساعت

خاموشی جهت خواب

20:30

آماده شدن گروه ها جهت حرکت به سمت قله

جمعه مورخه 17/04/90 ساعت 1 با مداد

حرکت  گروه ها به سمت قله

1:30 با مداد

 صعود قله دماوند

7:30 صبح

توقف تیم ها جهت گرفتن عکس بر روی قله

40 دقیقه

حرکت از قله  به سمت بارگاه سوم

8:10 صبح

بارگاه سوم

11:30

حرکت تیم ها از بارگاه سوم به سمت گوسفند سرا

15:00

گوسفند سرا

17:00

حرکت به سمت تهران

18:00

توضیح : تعدادی از نفرات گروه ها که زودتر به گوسفند سرا رسیده بودند جهت شرکت در جشن روز ملی دماوند در رینه به آنجا رفته بودند.

نفرات شركت كننده در برنامه :

هيئت كوهنوردي كارگران استان البرز: آقاي مصطفي تخيري(دبير هيئت)

شرکت سايپا ديزل :1-ناصر تفنگدار 2- التماس اميدي 3- اردشير اسعدي 4- حسين شكري5- علي سمائي 6- احمد عليزاده 7- داود ملكي پور8-حسن جاني زاده 9- محمد فقري زاده

شرکت قالبهاي صنتعي سايپا :1- علی حاتمی 2- حسین امامی3-  سیدمهدی جعفری 4- علی تهیدست 5- ارسلان خلیلی 6- میلاد جلالیان7-  حمید مزرعه خشکی8-  جواد زرگر 9- محمود قربانی 10- حقیقت اله حجتی11-  اسماعیل معصومی12- غلامرضا بابامحمودی 13- علیرضا کهندانی14-  نجف شاکری15-  امین پورصیادی16-  علی اکبر دهقان نیری17-  حسن مقدم18 - رضا ایرانی19-  محسن کیاپاشا 20- حسن رضائی

 شركت مپنا( پارس) : 1- محمد رضا گرگين 2- عبدالرضا روشن زاده 3- اسماعيل محمدي 4-عليرضا كوه فلاح 5- سيد كمال حسيني6- علي پهلواني 7- علي حسين كشتكار8- رضا نجفي 9- حجت راثي10- رامين شيخ اسلامي11- حبيب اله قاسمي

شهرداري كرج:1- محمد علي پيشرويان

شركت كنندگان آزاد:1- حميد رضا رجب نيا 2- علي دانشور 3- خانم مزینانی 4–علی گلچین 5–محمد اقبال 6–خانم فرزانه 7–خانم سلیمی

فرزكاران آزاد كرج:خانم قرباني

جهت مشاهده عکس های برنامه روی گالری تصاویر کلیک کنید.نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم تیر ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

گروه كانون بازنشستگان

مسئول وسرپرست برنامه: آقاي مصطفي تخيلي

ساعت 6 صبح روز جمعه 27/3/90 باحاضر شدن گروه به محل قرار "ميدان كرج " وكنترل تجهيزات وموادغذايي مورد نياز وكوله هاي افراد گروه ، با 5 اتوموبيل سواري به سمت جاده چالوس حركت كرديم وبعداز طي 45 كيلومتر ، قبل از سدكرج به سمت راست جاده محلي ده خور شده وساعت 8:10 با پارك اتوموبيل ها در پاركينيگ حاشيه روستا وبا حمل كوله وتجهيزات از ميان باغ وكنار نهر وكانال  به سمت آبشار عزيمت و8:50 به محل رسيديم وبا تهيه وصرف چاي وصبحانه براي صعود آماده شديم واز گروه 20 نفره  ،11نفر بنام آقايان مصطفي تخيلي ،حسين صالحي ،جمشيد طياري ،سيروس عيني وسيامك عيني ،عليرضا زينالي ،سهراب اعظمي، فخرالدين موسوي وعبداله قادري  بطرف قله حركت كرديم وآقاي صالحي بعنوان راهنما وجلودار هدايت گروه را بعهده داشته ودر طول مسير نسبت به رعايت حال افراد گروه حركت گروه را تنظيم نموده وساعت 12موفق به فتح  قله 3000 متري  پهنه سارشديم وبا افراشتن پلاكارد گروه وباگرفتن عكس ومختصر استراحت اقدام به بازگشت نموديم وساعت 14 به آبشار مراجعت نموديم  وبااستراحت و صرف نهار ازمحل روستا خورساعت 16  به سمت كرج برگشتيم.

zfhbzgfb

JFIVjmifvijmg

fagbzrfvbza

گزارش برنامه :آقاي طياري

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار
 برنامه مشترك هيئت كوهنوردي استان البرز

تاریخ برنامه : ۱۴-۱۲/۳/۹۰

منطقه اجرا   : دریاچه نئور ـ سوباتان ـ کیش دیبی

سرپرست برنامه : علی حاتمی

 در ساعت 7:30 بعد از ظهر پنج شنبه از جلوی درب قالبهای صنعتی سایپا شروع به حرکت درآمده و طی مسیر تا قبل از حصارک کرج تعدادی از دوستان دیگر با ما در طول راه همراه شدند.

این برنامه مصادف با تعطیلات 14 و 15 خرداد شد که همین امر باعث ترافیک بیش از حد معمول شود که این ترافیک تا خود قزوین ادامه داشت. بالاخره بعد از 3:30 دقيقه حرکت به قزوین رسیدیم و ساعت 11 شب بود که برای شام در کنار عوارضی قزوین زنجان یک ساعت توقف کردیم. بعد از گذشت از زنجان و میانه و قوشه بلاغ ساعت 8 صبح بود که به دریاچه زیبای نئور رسیدیم, در آنجا دیگر دوستانی هم بودند که جلوتر از ما رسیده بودند و ما  بعد از صرف صبحانه ‏, مقداری جنب و جوش منتظر آمدن همنوردان گروه تحقیقات نوآوری شدیم که آمدن آنها به درازا کشید و بدون آنها ساعت 11 صبح بود که شروع به حرکت کرده بعد از یک ساعت حرکت ساعت 12 در منطقه ای مشرف بر دریاچه استراحت کردیم تا از آمدن گروه تحقیقات مطلع شویم.

گروه تحقیقات به ما ملحق شده و شروع به حرکت شدیم با تعداد 67 نفر دو ساعت به راه خود ادامه دادیم تا در منطقه ای سرسبز نیم ساعت برای ناهار توقف کردیم. بعد از ناهار به حرکت خود ادامه دادیم و در راه از مناظر زیبا و آبشارهای متعدد بي نصیب نبودیمو و در طی مسیر از کنار کوه بغروداغ رد شده و در طول راه به ایل هایی که برای سپری کردن ییلاق آمده بودند برخورد کردیم.

واقعاً که براستی چه مردمان ساده و دل پاکی بودند و در کنار یکی از ایلات عشایری استراحت کوتاهی کردیم و باز به حرکت خود ادامه دادیم و بعد از جدا شدن از آنها به منطقه مه آلود رسیدیم و همه جا مه بود.  

نمی دانم در موقع حرکت در مه از چند روستا و از کنار چه مناطق زیبایی گذشتیم چون تا چند متری خودمان را هم به سختی مي ديديم  و هر چه ارتفاع کم می کردیم مقدار مه کمتر و بارانهای بسیار ریز می رسیدیم. بعد از 9:30 ساعت حرکت از دریاچه به بخش سوباتان رسیدیم. به محض رسیدن چادرها را برپا کرده و شروع به تهیه شام نمودیم که اکثراً شام سبک و راحتی خوردند شب را سپری کردیم و ساعت 6:30 صبح بیدار شدیم و بعد از خوردن صبحانه و جمع کردن چادرها ساعت 9 صبح به سوی کیش دیبی حرکت کردیم. در طی مسیر از روستاهای بسک- مین ویگو- رسمه- قلعه جوق و شیله گذر کردیم تا به منطقه کیش دیبی برسیم در این مسیر 37 کیلومتری تعداد زیادی از چشمه های آب گوارا  و در طول راه چادرها ایلات و مناطق زیبایی آنجا دیدن داشت و در طول راه از آلوچه های جنگلی بی نصیب نماندیم.

ساعت 2:20 بعداز ظهر بود که کیش دیبی رسیدیم بعد از خوردن ناهار و استراحت ساعت 4 بعد از ظهر راهی شدیم تا به سمت ساحل گیسوم رفته تا تنی به آب زده باشیم تا خستگی این دو روز کوهنوردی از بدن رفته باشد , بعد از شنا ساعت 6:30 بعد از ظهر بود که راهی شدیم به سمت تهران و ساعت یک بامداد بود که به تهران رسیدیم.  

گزارش برنامه و عکس :آقای علی حاتمی

جهت مشاهده ادامه عكس ها به گالري تصاوير مراجعه کنید.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ناصر تفنگدار

برنامه  گلگشت خانوادگي گروه هاي  هيئت  كوهنوردي  كارگران استان البرز  در منطقه وسيه كرج در مورخه ۰۹/۰۲/۹۰ به ميزباني هيئت برگزار گرديد،شايان ذكر است اين برنامه به مناسب روز كارگر با شركت خانواده هاي محترم كوهنوردان گروه هاي اين هيئت در نظر گرفته شده بود.

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ توسط ناصر تفنگدار
تاریخ برنامه : ۱۵/۱۱/۸۹

منطقه اجرا   : جاده چالوس (روستای کلوان) 

سرپرست گروه  : مصطفی تخیری

مسئول برنامه  : محمد تبریزی

تصاویر صعود

صعود مشترك گروه كوهنوردی شركت سایپا دیزل و

شركت قالبهای بزرگ صنعتی سايپا به يادبود ، همكار و همنورد

گرامی زنده یاد امیررضا امیر امینی

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ توسط ناصر تفنگدار
 

تاریخ برنامه : ۱۴/۱۱/۸۹

منطقه اجرا   : قله پراو (کرمانشاه) 

مسئول برنامه : آقای شهبازی هيئت كوهنوردی كارگران كرمانشاه

مسئول گروه کرج  : كامبيز بختياری

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹ توسط ناصر تفنگدار
تاریخ برنامه : ۱۰-۸/۱۰/۸۹

منطقه اجرا   : قله دالاخانی(سنقر ـ کرمانشاه) 

مسئول برنامه : امیری (پارس خودرو)

مسئول گروه کرج  : مصطفی تخیری

هیئت کوهنوردی کارگـران استان تهران صعود مشترکـی به همراه هیئـت کوهنـوردی

کارگـران استـان البـرز با میزبانـی شرکـت پـارس خـودرو همـاهنگ گردیـد ، کـه گـروه

کوهنـوردی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بهمراه 9 نفر و دبیر هیئت کوهنوردی

استـان آقـای مصطفـی تخیـری بـرای ایـن صعود معرفی شدنـد. ساعـت 20:30 روز

چهارشنبه تاریخ 8/10/89 گروه از شرکت پارس خودرو سوار اتوبوس شد و اتوبوس

رأس ساعـت 20:40 به سمت کرج حرکت کرد . در کـرج هم تعدادی از همنوردان به

گروه اعزامی پیوستند و بسمت سنقر (کرمانشاه) حرکت کردیم ماشین در بین راه

ساعـت 23:30 جهـت صرف شام نگـه داشت و بعد از نیم ساعت به حرکتمان ادامه

دادیـم ساعت 3:45 به ترمینال سنقـر رسیدیم و  کمی وقتمان در آنجا گذشت و بعد

به سمت راهدارخانـه که در نزدیکی راهمان به سمت قله بود رفتیم و در آنجا کمی

استراحت کردیـم و همنـوردان هیئت کوهنوردی کرمانشـاه هم به ما ملحـق شدند.

ساعت5:40 به سمت روستای گونبان که در نزدیکی مسیر کوه بود رسیدیم و رأس

ساعت 6 صبح حرکت به سمت قله دالاخانی با ارتفاع 3330 متر شروع شد و بعد از

 50 دقیقـه حرکـت گروه برای خوانـدن نماز و کم کردن لباس ایستاد و درساعت 7 به

حرکت ادامه دادیم در ساعت 8 صبح که هوا کاملا روشن شد گروه ها برای معرفی

یکدیگر ایستادند که آقای عبدلی رئیس هئیت کوهنوردی کارگران استان تهران، آقای

مصطفـی تخیـری دبیـر هیئـت کوهنـوردی استـان ، آقـای امیـری سـرپرست گـروه

پـارس خـودرو ، آقای رضاخانی مسئول هیمالیانـوردی و... صحبت هایی درخصوص

         صعود مشترک گروهها انجام دادند.

صعود هیئت از ضلع جنوب غربی کمی مایل به غرب قله دالاخانی صورت می گرفت

و مسیر از داخل دره ای پر پیچ خم بود که با گذشت زمان به جایـی رسیدیـم که یک

راه اصلـی پاکـوب از روی یـال شمـال غربـی به سمت قله بـود و راه دیگری هـم از

دره ای پر از برف ازضلع جنوب غربی به سمت قله که راه دوم انتخاب شد و درحین

مسیـر به دیـواره ای برخورد کردیم و به دلیـل نداشتن امکانـات مسیـر را به سمت

غرب تغییـر دادیـم و از شکـاف بین دیواره عبور کردیم و در ساعت 12:30 به جانپناه

رسیدیـم قلـه پـراو در جنوب غربی ما کاملا مشخص بود و در این موقع باد شدیـدی

شـروع به وزیدن کرد و تا گـروه ها جمع شدند ساعت 12:50 شد و صعود به سمت

قله را آغاز کردیم و در ساعت 13:35 به قله رسیدیم و با گرفتن چند عکس گروهی

         به سمت جانپناه حرکت کردند و در ساعت 14:15 به آنجا رسیدیم .

همنـوردان مشغول خوردن نهار شدند و رأس ساعـت 14:50به سمت پائین حرکت

کردیـم و گـروه اول ساعـت 17:50پـای ماشیـن رسیدند وگروه دوم ساعت 19 و تا

کوله هـا خودمـان را جمـع کنیـم ساعت 19:30 شد و اتوبـوس درساعت 19:45 به

سمت سنقر و بعد از آنجا به سمت کرمانشاه حرکت کردیم در بین مسیر بیستون

را دیدیم. در ساعت 20:45 به کرمانشاه رسیدیم و طاق و بستان را از دور دیدیم و

بعـد از صـرف شام آقـای صادقی از همنوردان کرمانشاهـی همه گروه را به خانه

خود برای استراحت دعوت کرد و پذیرایی بسیار خوبی از گروه انجام دادند. و بعداز

پذیرایـی جلسـه ای بسیـار خوبی برای مشکلات هیئـت و بعضی از مسائل که در

صعود اتفاق افتاده بود تشکیل شد و هر کسی نظرات خود را بیان می کرد و آقای

عبدلـی هـم با متانـت پاسـخ آنهـا را می داد و در ساعـت 1 بامـداد هـر کسـی در

گوشـه ای از منزل به استراحت مشغول شد و در ساعت 6:30 اکثر همنوردان از

خواب بیدار شدند و باز هم آقای صادقی با صبحانه خوب از همه پذیرائی کردند. و

در ساعت 8:30 از منزل آقای صادقی بیرون آمدیم و در میدان نزدیک خانه آنها که

مجسمه کوهنـوردی بـود  همنـوردان مشغـول گرفتـن عکس شدنـد و بعد سوار

اتوبـوس شدیـم و به بـازار کرمانشـاه رفتیـم که نـام این بـازار تاریک بـازار بـود و

همنوردان مشغول خرید سوغاتی برای خانواده خود شدند درساعت10:30کمی

داخل شهر دوری زدیم و در ساعت 11:15 به سمت سنقر حرکت کردیم  ساعت

13درکنار بارگاه امامزاده احمد ایستادیم و بعضی از بچه ها برای زیارت و خواندن

نماز به داخل امامزاده رفتند و بعد مشغول خوردن نهار شدیم و ساعت 14:40 به

سمـت تهـران حرکت کردیـم . همنوردان کرجی در ساعت 21:40 از اتوبوس پیاده

شدند و همنوردان تهرانی هم در ساعت 22:20 جلوی در پارس خودرو پیدا شدند و

یکی از برنامه هـای بسیار خوب و بیاد ماندنی هیئت به پایـان رسید و امید واریم که

این چنین برنامه هایی با مساعدت مسئولین و شرکتها ادامه داشته باشد تا مسیر

         پیشرفت این رشته جذاب  در جامعه کارگری  ادامه داشته باشد. 

 گرداورنده : سید مهدی جعفری (شرکت قالبهای صنعتی سایپا )

تصاویر صعود

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه : ۱۹/۹/۸۹

منطقه اجرا   : درکه

 

صعود به قله چين كلاغ و دوشاخ و رنگ آميزی

ميله های در مسير توسط هيئت كارگری

تهران و كرج

 

طبـق برنامـه ریـزی قبلی ساعـت 6 صبـح تقاطـع یـادگار امـام و همت همه گروه ها جمع

شدند و حـرکت به سمت بـام تهـران شـروع شد همـه گروه هـا ساعت 7 صبـح پشت سر

هم در یک ستون در دره حرکت کردیـم تا ساعت 8 که به آخرین آب ریز داخل دره رسیدیم

30 دقیقه وقت صبحانه از طـرف سرپرست برنامه عنـوان شد و در ساعت 8:30 حرکت به

سمت قلـه چین کـلاغ شـروع شد هـوا بسیـار تمیـز بـود گروه سی و سـه نفـره ما بسیار

منظـم و منظبط پشت سر هم ارتفـاع می گرفت و در سـاعت 9:45 دقیقـه همه روی قله

چیـن کلاغ بودیم همـه افراد خود را معرفی می کردند و از اینکه از کدام گروه هستند بعد

از معرفی حرکت به سمت قلـه دو شاخ شروع شـد از چین کلاغ به دو شاخ بایـد کامل به

کف بیابیم و دوباره ارتفاع بگیریـم و ما در ساعت 11:45 دقیقه روی شاخ آخـری بودیم بعد

از گرفتن عکس یادگـاری و سـرود پیـروزی سرپرست گـروه شـرح رنـگ آمیـزی میله های

راهنمای کوه را توضیح داد و قرار شد هر سه نفـر سه عدد میله راهنما رنگ آمییزی کنند

که از قله دو شاخ تا قله چین کلاغ یعنـی خط الـراس دو شاخ تا کـف دره و قلـه چین کلاغ

میله ها 26 عدد بود و مـا از ساعت 12:30 دقیقه شروع به رنگ آمیزی کردیم هر میله دو

متر بود و باید چند دست سنباده و چند دست رنگ آمیزی می شد بعد از رنگ کردن حرکت

به سمت پایین شروع شـد هوای آلوده تهران دیگر به مـا رسیده بود و تهران از بعد از ظهر

دیگر دیده نمی شد ساعت 16 برنامه به پایـان رسید و مـا از گروه ها خداحافظـی کردیم و

    به سمت تهران حرکت نمودیم.

 

   تیم کوهنوردی ایران خودرو:  

نیستانکی- قلیزاده- سعید امامی- ابراهیم نبی زاده- مرتضی اشک تلخ- اسماعیل

   تیم های کرج:  

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا- سایپا- قرارگاه نیروگاهی- سایپا دیزل

   تیم های تهران:

ایران خودرو- پارس خودرو- ایران خودرو دیزل و چند نفر گروه آزاد

  

                                                                                  حسین نیستانکی

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ توسط ناصر تفنگدار
تاریخ برنامه : ۱۶/۷/۸۹

منطقه اجرا   : دیزین

سرپرست گروه  : مصطفی تخیری

صعود مشترك گروه كوهنوردی شركت پارس خودرو و

شركت قالبهای بزرگ صنعتی سايپا به يادبود ، همكار و همنورد

گرامی مرحوم مجيد بهرودی

تصاویر صعود


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه : ۹-۸/۷/۸۹

منطقه اجرا   : 

سرپرست گروه  : مصطفی تخیری

تعداد همنوردان :     نفر

تصاویر صعود


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۸۸ توسط ناصر تفنگدار

  تاریخ برنامه  :  ۳۰/۱۱/88

منطقه اجرا   :   جاده چالوس 

سرپرست گروه  : آقاي بختياري ( رئيس هيئت كوهنوردي كارگران كرج وسرپرست گروه )

گزارش مختصري از قله كهار :

کهـار که در حاشیه شرقی  منطقه البـرز غربی قرار دارد برای بیشتـر همنوردان وکوهنوردان

 آشناسـت و آن را به خوبـی می شناسنـد ( نه همـه دره هـای آن را ) وقتـی کـه از کـرج و از

جاده چالـوس به حوالـی منطقه و دیـواره پـل خـواب که بـرای سنـگ نـوردان جایگـاه ویـژه ای

دارد میرسیـم . و از منطقـه سیـرا به طـرف غـرب مسیـر را از جاده آسفالتـه فرعی با تابلـوی

 کوچک بطـرف روستـای کلوان و روستای کلها  ادامه می دهیـم. مسیـر ما که بطـرف شمـال

 غربی است به ابتـدای روستای کلوان می رسد و با یـک پیـچ و از بـالا دست در سمت شمـال

به پل کوچک بر روی رودخانه سرخ رنگ وگـِل آلـود می رسیـم شروع کـوهپیمائی از اینجاست

" در سمـت چپ مـا روستـای کلـوان و در سمـت راست مـا و از بـالای رودخانـه راهـی پـاکـوب

 بطـرف شمـال و سپـس شـرق کـه ادامـه اش به شمال غربی و دنباله یالی که دو طرفش با 

 فاصلـه دره است " به جـان پنـاه کهـار می رسـد. در سمـت راسـت و شـرق این یال در چشم

انداز قلل هفت خوانی و در سمت چپ و غرب قلل ناز دیه می شود.

گزارش صعود به قله كهار :

 در تاریخ  30/11/88 بـا هـم آهنگـی هیئـت کوهنـوردی کارگـران کرج  به قصد صعود قله کهار

(کاهار) حرکت می کنیـم. تا جـان پناه این قله که در ارتفـاع حدود3200 متری قـرار دارد مسیر

دارای برف کم پشتی است فقط شیب نزدیک جان پناه تا نـزدیک زانـو بـرف داشـت و بـرف این

فصل قابل مقایسـه با سالهـای قبـل که پـر بـرف بـود نیسـت. هـوا ابـری و بـاد غـربی گاه گاه

می وزیـد ولـی شـدت زیادی نداشت. با توقفی درکنار و داخل جـان پنـاه تعـدادی از همنـوردان

بعلـت تشدید بـاد و ابـری شدن هـوا ... در جـان پنـاه ماندنـد و بـه نوعـی پشتیبـان مـا شـدنـد ,

 ‏‏تعدادی دیگر درحـدود 12 نفـر مسیـر را به طـرف بـالای جـان پناه ادامه دادیـم در مسیر بـرف

 زیاد نبود و بعضی جاها کمی لغزنده بود و برف کمی فشرده تر , باد با خود پودر بـرف را چـون

کشاورزی هنگام باد دادن محصول و جدا سازی دانه از کاه به هر سو می پراکند و جـا پاهـا را

پـر می کـرد " در چشم انـداز و ادامـه یال غربی شرقی گروهی دیگر در هوای خراب در تلاش

بـرای صعـود بودنـد گـروه ما با توجه به اینکه تصـور نمی کرد هـوا به این صـورت خراب و سرد

شود در آن شرایـط بـاد و صـدای رعـد و بـرق " پـس از توقفـی کوتـاه در کنار سنگ و در جا " و

تصمیـم دربـاره رفت یا برگشت کمی ادامه مسیر داد , سپس تصمیم به باز گشت گرفت.

و چـه خـوب شد که بـا توجه به شرایـط جـوی و پـوشاک و خصوصـاً زمان " تصمیم به برگشت

گـرفت, و بـا توقفـی در حدود 30 دقیقـه در جـان پنـاه کاهار سرا زیر شده و به موقع به ابتدای

روستـای کلـوان بکنـاره پـل ورود کوچک سـرخ رنگ که خاکهای سرخ  بالا دست را شسته و با

خـود می آورد میرسـد. و بـرنامـه ای دیگر را با نفرات زیاد از چندین شرکت و با ترکیبی متفاوت

که در ساعت  5 صبح از تهران شروع کرده بودند. در ساعت حدود 15در تهران به پایان آوردند.

                                                                                               گزارش : حسین صالحی

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه  :  ۲۵/۱۰/88

منطقه اجرا   :   جاده چالوس 

سرپرست گروه  : آقاي بختياري ( رئيس هيئت كوهنوردي كارگران كرج وسرپرست گروه )

 گزارش مختصري در مورد منطقه :

« قله پهنه سار» نام آن نشاًت گرفته از دشتی وسیع و سرد است این قله با ارتفاعی در  حدود 3230 متر از سطح دریا در قسمت جنوبی البـرز مرکزی قرار گرفته که  در جـوار آن قلل« محراب» با ارتفاع حدود2900 متر و« قبله»  در حدود 2650 متر در سمت شمال غربی- و در جنوب قلل « کوه لیچه» با ارتفاع حدود 2375 متر و« واریش» با ارتفاع حدود2750 متر قرار دارد . کمی دورتر در سمت شمال قله چشمه شاهی با ارتفاع 3350 متر نیز قابل توجه است. مسیر های متعددی به این قلل خصوصا پهنه سار که  در نظر ماست میرسد ، معروفترین آن مسیر تهران _کن _ سولقان_جاده امامزاده داود و سپس جاده فرعی سنگان که از انتهای ده بطرف شمال غربی پس از رسیدن به امامزاده ابراهیم وعبور از باغها در جهت شمال غربی به آبشار سنگان رسیده و از سمت راست ودور زدن دیواره ادامه و به طرف قله پهنه سار که از بالای آبشار در سمت چپ و جنوب دیده می شود مرسد. مسیر دوم: از جاده کرج _خوزنکلا_خور پیست اسکی خور در جهت شرق به آبشار خور رسیده واز سمت چپ آن بالا رفته ودر ادامه به قله پهنه سار میرسد. مسیری دیگر: از کرج جاده چالوس و قبل از سد به طرف روستای خوزن کلا و پس از رسیدن به دوراهی پیست خور به طرف راست و به روستای چاران می رسد. این ده «چاران» در دامنه غربی پهنه سار قرار دارد و دارای باغهای بسیار بزرگی است.

 منبع: با برداشتی از1- کتاب راهنمای صعود به قله های ایران . علی مقیم- سلیم شالوم. موسسه کتاب همراه . 2-کوهنوردی در ایران علی مقیم .      انتشارات روزنه        

 گزارش صعود به قله پهنه سار                                                                       

طبق نامه ای از سازمان کار امور اجتماعی شهرستان کرج به شرکتها با ميزباني گروه كوهنوردي قالبهای بزرگ صنعتي سايپا در ساعت تعيین شده 5:30 صبح روز جمعه به میدان آزادی تهران رسیدم و جمعی در خیابان شرقی میدان ایستاده بودند ‏ ‏‏َ، به کنار آنها رفته و همراه شديم با بيست دقيقه تاخير سرويس به سمت كرج حركت كرديم  ميني بوس تهران ساعت 6:10 دقيقه صبح به پمپ بنزين كرج محل قرار دوم رسيد ، حدود ساعت 6:30 از كرج حركت كرديم نفرات در مینی بوسهای دیگر جابجا شده و سه ماشین تکمیل شد ، تدارکات تغذیه ای که از طرف گروه كوهنوردي قالبهای  بزرگ صنعتي سايپا و کسانی که در این زمینه زحمت کشیده بودند  توزیع شد  . تا صبحانه در ماشین صرف شود. سپس ماشینها حرکت ودر حدود ساعت 7:30 پس از ادامه مسیر در جاده چالوس و پشت سر گذاشتن بیلقان وآدران قبل از سد کرج از سمت راست با تابلوی «خوزنکلا» و«خور» ادامه مسیر دادیم جاده آسفالته  به تدریج سر بالا می شود و پس از چند پیچ ادامه یافته «روستای بزرگ ارنگه» در سمت راست و پایین دیده می شود . با عبور از چند روستا وجا گذاشتن جاده پیست خور جاده سمت راستی را ادامه داده ودر نهایت در ساعت 7:40 به روستای بزرگ چاران می رسیم که دکل مخابراتی هم دارد .کلیه نفرات پس از پیاده شدن با وقفه وزمزمه ها بتدریج روستای ساکت به طرف انتها وشرق آن ادامه مسیر و در نقطه ای که سطح راه را سنگ پوشانده توقف کردیم و آقاي كامبيز بختياري رئيس هيئت كوهنوردي كارگران كرج درباره برنامه صحبت کردند ، سپس نفرات یک به یک خود را معرفی کردند وجلودار وعقب دار وسرپرست این برنامه اعلام ودر نهایت با نواختن قطعه ای با ساز دهنی گروه با راهنمایی آقای بختیاری از کنار نهر آب ساخته شده با مصالح سنگ و سیمان به طرف هدف حرکت می کند. با اعلام شمارش 58 نفر بودیم . مسیر به بستر سنگلاخی وسنگ چین های رودخانه می رسد ودر سمت راست و بالاتر چند درخت گردو و تک درختان بید دیده می شود . بتدریج مقدار برف در سطح زمین بیشتر میشود و راه با پیچ وخم بطرف بالا می رود کمی بالاتر توقفی کوتاه میکنیم ولباسها را کم می کنیم سپس در ادامه مسیر از بالای دره به محلی می رسیم که باز  وگیاهان خشکیده ساقه بلند نی مانند وتا کمر در برف دیده می شود . در این نقطه باز وکاسه مانند  بنظر می رسد دارای چشمه باشد. ولی اکنون زیر برف است . با عبور از آن به جهت شرق ادامه میدهیم در کنار سنگ ها توقفی برای استراحت وخوردن تنقلات ( آبمیوه  و بیسکوئیت ...)که حدود 20 دقیقه طول کشید در ادامه همین مسیر جهت خود را تغییر داده و بطرف شمال شرقی به پای قله ای که در روبروست می رویم .راهنما همچنان با فاصله ادامه میدهد .جلودار نیز با دلگرمی وگاهی آواز نفرات را بدنبال خود می برد (زمزمه هایی در باره مسیر شنیده می شود)در پشت سر کمی به طرف راست قله شاه دژ (سلسال) به ما نگاه می کند – مسیری که راهنمای ما انتخاب کرده دارای شیب وسنگ است که در چند نقطه بعلت برف پودری کمی دست به سنگ شدن هم دارد تعدادی از نفرات در توقف های مسیر چند نفر چند نفر برگشتند ، در مسیر شیب نفرات از همدیگر فاصله گرفته و به همدیگر کمک می کردند .ولی بعلت خستگی وشرایط مسیر وآهنگ حرکت و نداشتن آمادگی جسمانی و نداشتن لوازم مناسب پوشیدنی ... باز هم چند نفر دیگر از مسیر پاکوب برگشتند (هوا خوب است) فقط کمی سوز دارد در فاصله حدود 30 دقیقه ای قله گروه به چند دسته کوچکتر تقسیم شده بود که در نهایت دسته اول در ساعت حدود 12 ظهر به قله فرعی و جنوبی پهنه سار رسید نفرات پشت سری نیز بتدریج به قله آمدند ودر بازگشت تیم به دو دسته  واز روی یال غربی به طرف روستای چاران حرکت کرد .دو نفر که کوله خود را در مسیر رفت  گذاشته بودند با هماهنگی عقب دار از مسیر رفت برگشته ودر محدوده نیزارها به گروه دوم رسیدند .گروه دوم در ساعت مناسب ودر روشنی هوا به کنار سرویس ها رسیده و پس از آمار گیری با مینی بوسها به مبدا باز گشتیم.تا شاهد برنامه های منسجم تر وگزارش های جامع تری  باشیم .  توضیح:  1-زمان طی شده از روستای چاران تا قله فرعی حدود 5 ساعت 2-آب در روستا میتوان تهیه کرد.

گروههای شرکت کننده :

1- گروه کوهنوردی سایپا    

2- گروه کوهنوردی قالبهای بزرگ صنعتی سایپا    

3- گروه کوهنوردی شرکت داروپخش

4- گروه کوهنوردی شرکت مادیران

5- گروه کوهنوردی سایپا پرس

6- گروه کوهنوردی ایران خودرو

7- گروه کوهنوردی قالبهای صنعتی ایران خودرو  

8- کلوپ دماوند

9- گروه کوهنوردی بهنگام آفرین سایپا      

10- گروه کوهنوردی مرکز تحقیقات سایپا   

11- گروه کوهنوردی ایران یاسا

    


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۸۸ توسط ناصر تفنگدار
  تاریخ برنامه  :  ۲۹/۸/88

منطقه اجرا   :   جاده چالوس 

سرپرست گروه  : آقاي بختياري ( رئيس هيئت كوهنوردي كارگران كرج وسرپرست گروه )

 پس از تصویب میزبانی شرکت کارخانجات داروپخش در نشست ماهانه در تاریخ 4/8/88 ، قرار گردید که در تاریخ 29/8/88 برنامه شاهد اجرا گردد .

بهترین مسیر قابل دسترسی به قله از پشت زمین فوتبال روستای سیجان واقع در کیلومتر 10 فرعی از کیلومتر 18 جاده چالوس (تاسیسات سد کرج) می باشد .

مسیر دیگر که زمان بیشتری می خواهد از روستای خوزنکلا واقع در کیلومتر 18 جاده چالوس میباشد .

نکته مهم اینکه در 300 متری قله تمام مسیرها صخره ای است و باید راهنما همراه شما باشد در ابتدای صخره ها به فاصله 20 متری از مسیر اصلی ( بسمت راست ) یک حوض به ابعاد 3 در 2 و به عمق 2 متر در صخره کنده شده و از صخره های اطراف شکافهایی جهت هدایت آب بارندگی به داخل آن ایجاد گردیده است . که حکم آب انبار را داشته ( روایت است که مربوط به زمان حسن صباح میباشد ) . در بالای قله نیز دیوارهایی باقی مانده و خشتهای 20 در 20 و سفال باقی مانده حاکی از وجود زندگی گروهی از انسانهای دورانهای گذشته میباشد.

ما برای صعود مسیر اول را انتخاب نمودیم . وسیله ایاب و ذهاب از میدان آزادی ساعت 5:30 قرار بود حرکت نماید ولی راننده 5:15 حرکت نموده بود و خوشبختانه دوستان جامانده با بچه های سایپا دیزل تا کرج روبروی سینما آمدند سپس از آنجا بهمراه دو مینی بوس دیگر در ساعت 35/6 بسمت جاده چالوس به راه افتادیم. در ساعت 25/7 در کنار زمین فوتبال روستای سیجان پیاده شدیم. بعد از آماده شدن , کوهنوردان شرکت داروپخش که میزبان این برنامه بودند تدارکاتی دیده بودند که بین کوهنودان توزیع نمودند. تعدادمان 57 نفر بود که از شرکتهای دارو پخش , سایپات دیزل , قالبهای صنعتی , ایران یاسا , سایپا و قطعات فولادی آمده بودند.

موقعیت جغرافیایی منطقه عبارت است از ارتفاع 2050 متر E= 51.07 و N= 35.55 .

ساعت 40/7 به راه افتادیم مسیر شیب ملایمی داشت پس از 40 دقیقی به محل خوردن صبحانه رسیدیم (مسیر پیموده شده 1200 متر – ارتفاع 2200 متر). دو نفر از بچه های داروپخش زودتر جهت آماده کردن چای رفته بودند. حدود نیم ساعت برای صبحانه توقف داشتیم بعد از آن آقای تخیری سخنانی احیا و تقویت گروه و همچنین فعالیت بیشتر بیان فرمودند و پس از تشریح برنامه صعود توسط آقای ابراهیم زاده تمام افراد خود را معرفی نمودند و آماده حرکت به سمت یال اصلی (سمت چپ) شدیم (ساعت 10/9). " از دره به بعد آب آشامیدنی نیست."

شیب این قسمت زیاد بود و پس از 40 دقیقه بر روی یال رسیدیم (ارتفاع 2650 متر مسیر پیموده 2550 متر).

بعد از ان شیب مسیر کمتر بود ولی تمام مسیر پوشیده از برف بود پس از 35 دقیقه به پای دیواره رسیدم ( ارتفاع 2800 متر مسیر پیموده 2900 متر) زمانی که پای دیواره رسیدیم متوجه شدیم که تمام مسیر آنرا یک لایه یخ پوشانده و امکان عبور نبود (حتی آقای ابراهیم زاده روی اولین قسمت دیواره گرفتار شدند و به کمک دوستان فنی و با استفاده از طناب از مسیر پشت فرود آمدند) با تشخیص آقای تخیری و سرپرست برنامه به صعود خاتمه دادیم و از مسیر دیگری تصمیم به فرود گرفتیم. پس از رسیدن به یال اصلی 6 نفر از مسیر صبح برگشتند تا لوازم مانده و ماشینها را به مسیر جدید بیاورند (ساعت 45/10). بدلیل داشتن زمان مناسب از مسیر گردنه بسمت خوزنکلا ادامه مسیر دادیم و بعد از 5/1 ساعت در بالاترین قسمت دره مشرف به خوزنکلا (دره اووک) برای صرف نهار توقف نمودیم ( ارتفاع 2100 متر مسیر پیموده 6800 متر ).

سپس ساعت 13 به راه افتادیم شیب دره ملایم بود و در تمام مسیر دره ، آب وجود داشت و بعد از 45 دقیقه همنوردان میزبان با چای از کوهنوردان پذیرایی نمودند و پس از آن ساعت 14:30 در انتهای دره وسایل نقلیه منتظر ما بودند ( ارتفاع 1900 متر مسیر پیموده 8200 متر ).        


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۸ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه  :  ۱۹ لغایت ۱۷/۰۴/88

منطقه اجرا   :   استان مرکزی ـ شهرستان شازند ـ قله شهباز

سرپرست هیئت  : سرپرست هیئت کوهنوردی کارگران كشور جناب آقای اقبال افلاکی

سرپرست گروه اعزامي هيئت كوهنوردي كارگران منطقه كرج : آقای ایرانی

تعداد همنوردان : 92 نفر

چهارشنبه 17/ تیر/88 :

با ارسال نمابر از سوی سازمان کار امور اجتماعی شهرستان کرج شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا را بعنوان نماینده شهرستان کرج جهت صعود به قله شهباز اراک معرفی نمودند با هماهنگی های انجام شده با تاییده مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس شمس 4 نفر از پرسنل گروه کوهنوردی شرکت  جهت صعود به استان مرکزی اعزام شدند . بعد از صرف نهار در شرکت وسایل صعود را در یک سواری جا داده و ساعت 16:30 به سمت اراک به راه افتادیم  تا اینکه ساعت 20:30 به سلامتی به اراک رسیدیم 15 دقیقه به دنبال آدرس گشتیم تا بلاخره جلوی مجتمع ورزشی کارگران اراک رسیدیم در داخل شهر و جلوی مجتمع مملو از پرچمهای بود که از سوی شهرداری اراک مقدم کوهنوردان کل کشور را به استان مرکزی تبریک گفته بودند وارد مجتمع شدیم نیم ساعتی طول کشید تا کارهای پذیرش و صدور کارت انجام شود بعد به سمت سفره خانه سنتی مجتمع جهت صرف شام راهنمایی شدیم بعد از صرف شام به سمت اجرای افتتاحیه صعود با حضور شهردار محترم اراک جناب آقای کریمی و سازمان کار و امور اجتماعی اراک جناب آقای احمدی دبیر فدراسیون کوهنوردی کشور آقای افلاکی هر کدام به مدت 10 دقیقه به صحبت پرداختند و در ساعت 23:30 همگی جهت استراحت و خواب به الاچیق هایی که برای استراحت تدارک دیده بودند رفتند 0

پنجشنبه 18/ تیر/88  :

ساعت 04:00 صبح همگی از خواب بیدار شده و ساعت 04:45 سوار بر اتوبوس ها شده و به سمت شهرستان شازند به راه افتادیم ساعت 05:45 پایین کوه رسیدیم حرکت را آغاز کردیم کلاه های سبزی از سوی شرکت کمباین سازی ایران بین کوهنوردان تقسیم شد 07:45  استراحت به مدت 10 دقیقه داشتیم در بین مسیر با دیدن  یک قوچ - رتیل قهوای - خرگوش – مار از جمله جاذبه های حیات وحش منطقه شازند بود این منطقه دارای سرسبزی بی نهایتی بود اما فقط یک چشمه بود آن هم پایین کوه در کنار امام زاده ساعت 08:50 به جانپناه  12 نفری کوه شهباز رسیدیم بعد از استراحت و صرف صبحانه 09:20 به سمت قله به راه افتادیم بعد از گذراندن مسیر غربی بر روی یال افتادیم مسیر را ادامه دادیم که به یک مسیر صخره ای رسیدیم بعد از 15 دقیقه دست به سنگ شدن 11:50 به قله رسيديم همه خوشحال بودند و به همدیگر تبریک می گفتند بعد از استراحتی کوتاه در کنار هم یک عکس دسته جمعی و یادگاری را گرفتیم 12:50 از قله به پایین برگشتیم ساعت 14:00 به پناهگاه رسیدیم بعد از استراحتی کوتاه به راه برگشت ادامه دادیم تا اینکه 16:00 در کنار اتوبوس ها بودیم یک پارک جنگلی آن نزدیکی ها بود به آنجا رفتیم و به مدت 30 دقیقه جهت صرف نهار در آن محل ماندیم و بعد به سمت اراک به راه افتادیم 18:00 به مجتمع ورزشی کارگران اراک رسیدیم بعد از استراحتی کوتاه همه به محل اختتامیه صعود رفتند در آنجا شهردار محترم و رئیس سازمان کار امور اجتماعی اراک بعد از صحبت استان ها را جهت گرفتن هدایا به جایگاه فرا خواندند به سمت محل استراحت و خواب رفتیم .

جمعه 19/ تیر/88 :

ساعت 09:00 صبح از خواب بیدار شدیم بعد از صرف صبحانه جمع و جور کردن وسایل ساعت 12:00 نهار را میل نمودیم و ساعت 13:00 اراک را به مقصد تهران ترک گفتیم در ساعت 16:00 به سلامتی به تهران رسیدیم سفر به یاد ماندنی بود .

جا دارد از همه سازمانها و شخصیت هایی که در این سفر ما را همراهی کردند تشکر قدر دانی داشته باشیم .

نفرات شرکت کننده از قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا به نمايندگي هيئت كارگران :

رضا ایرانی ـ میلاد جلالیان ـ حسن مقدم ـ حقیقت حجتی

                                                                                 «  شاد و پاینده باشید »

                                                                                گزارش برنامه : میلاد جلالیان


نوشته شده در تاريخ جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ توسط ناصر تفنگدار

 گزارش صعود مشترک شرکتهای عضو هیئت کوهنوردی کارگران منطقه کرج

به دعوت اداره کار و امور اجتماعی و هیئت کارگران کرج ساعت 14 روز پنج شنبه 28/3/88 از میدان اصلی کرج به مقصد قله هفت خوان از طریق روستای سپه سالار در جاده چالوس عازم شدیم ، قله هفت خوان در 40 کیلومتری شهر کرج قرار دارد و از 6 مسیر قابل صعود کردن میباشد که در این برنامه مسیر جنوب شرقی مد نظر میباشد پس از سپری کردن حدود یکساعت در جاده پر پیچ و خم و زیبای جاده چالوس از خروجی آسارا بعد از پل خواب به سمت روستای سپه سالار از جاده منفک شدیم پس از رسیدن به سپه سالار در ساعت 15:30 مسیر خود را از سمت چپ به طرف امامزاده ادامه دادیم توقفی کوتاه در امامزاده جهت آشنائی اعضاء گروه و سازماندهی گروه توسط آقای تخیری ( سرپرست برنامه) داشتیم گروه های شرکت کننده از شرکت سیمان آبیک (10نفر) شرکت سایپا پرس ، شرکت داروپخش و چند نفر آزاد که جمعاً 27 نفر در این برنامه مشارکت داشتند با پشت سرگذاشتن باغ های روستا و عبور از زیر صخره های رو به رو از راه مالرو (پاکوب ) به دره بهمنی می رسیم که ابتدای یالی است که از شرق به غرب کشیده شده ، ادامه یال به گردنه خرگوش می رسد. از روستا تا ابتدای یال حدود 3 ساعت و از اول یال تا گردنه خرگوش حدود 2 ساعت وقت نیاز است مسیر از گردنه توسط یال جنوبی و با شیب ملایم تا قله کشیده شده است و این خود 2 ساعت تا قله زمان نیاز دارد گروه در گوسفند سرای بین راه در دره ، پس از 2:5 ساعت پیاده روی در گرمای زیاد کنار چشمه اطراق نمودند . و پس از زدن 6 عدد چادر در محل مستقر شدیم . هوا رو به سردی می رفت و به نظر شب زیبائی در انتظارمان بود باران شدیدی از ساعت 12:30 دقیقه شب شروع به باریدن گرفت که بی وقفه تا ساعت 4:30 صبح جمعه 29/3/88 ادامه یافت. ساعت 5:30 روز جمعه 20 نفر از اعضای گروه برای فتح قله عازم شدند. آنان در هوائی دلپذیر پس از چهار ساعت پیاده روی و کوه پیمائی سخت ساعت 9:30 ، رسیدن به قله را به هم تبریک گفته و عکس هائی به یادگاری برداشتند. پس از توقفی 30 دقیقه از همان مسیر ، راهی ، محل استقرار چادرها شدند ، که در مسیر بازگشت با بارانی شدید و در پی آن با تگرگ تندی پذیرائی شدند. این 20 نفر در ساعت 14 به گروه پشتیبانی پیوسته و پس از صرف نهار و نماز در ساعت 15 عازم امامزاده شدند و پس از سه ساعت کوهنوردی ساعت 18 به روستای سپه سالار رسیدند سپس با اتوبوس راهی کرج شدند .

گروه سیمان :

1- آقایان حسین پروین (سرپرست)، گرشاسب سامانی پور (جانشین سرپرست) ، محمدرضا اشکریز (عکاس) ف رضا امیدحصاری (مالی) ، حمیدرضا تاجیک (فنی گروه) ، عباس محمد رضائی ، سعید پارسا (زیست محیطی) ، نعمت الله دهدشتی (زیست محیطی) ، داود وادی پور (روابط عمومی) ، محمد سالاروند (گزارش صعود) 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه  :  ۱۶/۱۱/۸۶ لغایت ۱۸/۱۱/۸۶

منطقه اجرا   : قله دماوند   

 سرپرست گروه  : آقای کامبیز بختیاری

هیجان ،  تلاش ، جسارت و شناخت مواردی هستند که معمولاً همراه با تجهیزات لازم ، لازمه یک برنامه زمستانی آنهم صعودی چهت جبهه های قله 5671 متری دماوند بام ایران برای کوهنوران می باشند . در صورت غفلت درخصوص هرمورد از این موارد باعث بروز مشکلات و عدم رسیدن همنوردان به هدف نهائی(صعود،سالم برگشتن) می شود .

با تشکیل جلسه در محل اداره کل امور ورزشی و تفریحات سالم و کسب اجازه جهت انجام اردوی دماوند درروز دوشنبه تیم 14 نفره کارگران کشور که شامل :

- سرپرست گروه  : کامبیز بختیاری : سرپرست

- امامعلی رحیمی : مسئول فنی

- حمید عیلکی نژد،مجید محربانی،جلال پاشاپوریان : مربی

- محمدنصیری، داود قلعه گیر و میراحمدحسینی جلالی کرج

- پرویز نامداری و مختارناوه کردستان

- علی اصغر بیاتی و مهدی تحسینی همدان

- مهدی سلطانی زنجان

- مهدی بیات تهران   (انتخابی از دوره های قبل)

ساعت دو بعد از ظهر با یک وسیله نقلیه تهران را به سمت شهر رینه از طریق جاده هراز ترک نموده و با توجه به بسته بودن جاده پلور ، دوراهی گوسفندسرا ، رینه در ساعت 6 عصر از طریق جاده هراز جاده آبگرم به رینه رسیده و در قرارگاه فدراسیون واقع در رینه مستقر شدیم .

با همکاری آقای فرامرزپور در قرارگاه و تحویل اتاقهای قرارگاه توسط ایشان به گروه ، تاساعت 8 شب توسط سرپرست برنامه وقت صرف شام و استراحت مختصر اعلام گردید سپس در ساعت تست لوازم گروه و جلسه هماهنگی جهت برنامه روز بعد انجام شد .

با توجه به هماهنگی قبلی روز چهارشنبه مورخ 17/11/86 ساعت 5 صبح دو دستگاه وسیله نقلیه (لندور و تویوتا) همنوردان را از جلو درب قرارگاه تا دوراهی گوسفندسرا انتقال دادند . که تیم ساعت 6 بامداد به سمت گوسفندسرا حرکت نمود.

با حرکت از مسیری ایده ال از سمت جنوب شرقی جاده خاکی گوسفندسرا در تاریکی و برف کوبی خوب با 1 ساعت و 45 دقیقه در ساعت 45/7 دقیقه صبح با روشن شدن هوا و با نوازش نور آفتاب بر بالای بام ایران به گوسفندسرا رسیدیم .

با نیم ساعتی استراحت و صرف صبحانه تیم در ساعت 30/8 صبح راهی پناهگاه در ارتفاع 4200 متر می گردد ، مسیر حرکت از روی گرده های سنگی دست راست مسیر تابستانی و دقیقاً مسیر زمستانی می باشد .

ساعت 30/13 دقیقه بعد از ظهر تیم با انجام کار ترکیبی (یخ و برف ، گذر از گرده هـای  سنگی ، تست جلوداری) به پناهگاه رسیده و در بیرون از پناهگاه اول تست برپائی کمپ انجام و سپس با تشخیص سرپرست برنامه کمپ جمع آوری و همه تیم در داخل پناهگاه به استراحت تا ساعت 30/15دقیقه بنا به تشخیص مسئولین اجرائی می پردازیم.

در ساعت 30/15 همه اعضای تیم در بیرون از پناهگاه آماده و به مـدت نیـم ساعتی به سمت بالا جهت هم هوائی و بررسی مسیر حرکت صعود در پرداخته و در ساعت 16 به سمت پناهگاه برگشته و به استراحت ، تهیه آب با ذوب برف و تدارک شام و فکر صعود قله و پایان کار در روز بعد.

روز پنج شنبه مورخ 18/11/86 ساعت 3 بامداد برپا اعلام و ساعت 4 بامداد تیم با تجهیزات حمله کامل راهی قله گردیده و در دمای بین 15 الی 25 درجه زیر صفر و سرعت باد از 35 الی 45 کیلومتر با فواصل استراحت های کوتاه بین هر یک ساعت ، تیم با وضعیت مناسب با 30/5 دقیقه در ساعت 30/9 صبح موفق به صعود و فتح قله در یک برنامه زمستانی و اردوی موفق بنام کارگران کشور می گردند.


نوشته شده در تاريخ جمعه سی ام آذر ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

 تاریخ برنامه  :  ۲۱/۹/۸۶ لغایت ۲۳/۹/۸۶

منطقه اجرا   :   قله شیرکوه  -  یزد

سرپرست گروه  : آقای افلاکی

تیم های شرکت کننده در صعود شیرکوه یکی پس از دیگری وارد ورزشگاه کارگران یزد می شوند مسئولین تیم در حال پیگیری امور هستند  . پس از ثبت نام توسط پرسنل ستادی وکنترل تجهیزات و ... توسط  اعضای کمیته اجرایی ، و برگزاری جلسه هماهنگی با حضور معاونت محترم اداره کل امور ورزش و تفریحات سالم جناب آقای رجبی و صحبتهای ایشان و تذکرات فنی جناب آقای افلاکی درروز 21/9/86 و صرف شام و استراحت در ورزشگاه کارگران صبح روز پنج شنبه ساعت 30/3 بامداد بیدار باش اعلام و در ساعت 30/4 با دو دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس تیم 89 نفره به سمت ده بالا حرکت می کند .

پس از توقف اتوبوسها در ده بالا در ساعت 30/5 با حرکت دادن تیم به سمت مسیرصعود ، تیم  در جلو آخرین مسجد ده جهت  انجام فریضه نماز صبح به مدت یک ربع توقف نمود ه و پس از انجام فریضه نماز تیم مسیر خود را ادامه و راهی دره نجیب گردید .

سه و نیم ساعت کوهپیمائی تا پناهگاه  

پس از گذر از مسیر دره نجیب و تماشای زیبایها ی دیواره و سخره های گرانیتی و آهکی  دره نجیب کـه تـاکنون کمتـر دست خـوش سنـگنوردان عـزیز شده است راه را به سمت پناهگاه ادامه می دهیم . تا در ساعت 30/10 صبح به پناهگاه می رسیم و نیم ساعت استراحت به جهت صرف تنقلات و چای و صبحانه و گرفتن جانی تازه جهت صعود قله .

حرکت به سمت قله

در ساعت 11 صبح تیم در یک صف منظم و با دقت و نظر کمیته اجرائی و فنی راهی مسیر قله شده و پس از دو ساعت صعود در شرایط هوایی مناسب با دیگر با یک برنامه ریزی موفق قله ای بنام شیرکوه یزد با ارتفاع 4070 متر در کارنامه صعود سراسری کارگران کشور با 89 نفر شرکت کننده  فتح و در کارنامه صعودهای سراسری این هیات ضبط  می شود .

بازگشت از قله و حرکت به سمت شهر

با صعود قله و تهیه عکس و فیلم در حدود نیم ساعت در بالای قله تیم راهی پناهگاه و با استراحت یک ساعته جهت صرف نهار تیم در ساعت 15 راهی پائین و پس از گذر از دره نجیب درساعت 18 عصر با وسایل نقلیه عازم شهریزد شده و به برنامه خود پایان می دهد .

در خاتمه از همکاری و مساعدت کلیه مسئولین امراجرائی اداره کل امور ورزش دخیل در این صعود و تـلاش عـزیـزان شرکت کننده جهت شرکت در کلیه صعودهای سال 86 تقدیر و تشکر می نمائیم .

 

روابط عمومی هیات کوهنوردی کارگران کشور


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم آذر ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

 تاریخ برنامه  :  ۲۳/۸/۸۶ لغایت ۲۵/۸/۸۶

منطقه اجرا   :   قله درفک گیلان

سرپرست گروه  : آقای ابراهیم فرجی پور

تیم های شرکت کننده در صعـود درفـک یکی پس از دیگـری وارد ورزشگاه شهید  معتمدی می شوند مسئولین تیم در حال پیگیری امور هستند اما از آقای نجاریان وافلاکی خبری نیست . حتماً خبری هست که ایشان نیستند . پس از ثبت نام وکنترل تجهیزات و ... توسط دیگر اعضای کمیته اجرایی تیم به سمت لاهیجان و درفک حرکت می کند . اما آقای بختیاری مثل همیشه نیست . مرتباً با تلفن همراه با جایی تماس می گیرد . عدم حضور آقایان افلاکی و نجاریان تیم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است .

با لاخره ساعت شش بعد از ظهر روز پنج شنبه آخرین شب جمعه آبان ماه در کنار مزار امام زاده شاه شهیدان در ارتفاعات ییلاقی گیلان خبری کوتاه و مختصر در میان حزن سنگینی که برای لحظاتی سکوت را حکمفرما کرده بود به اطلاع اعضاء تیم رسید آقای بختیاری در حالی که به سختی سخن می گفت پیام آقا اقبال را به همه رساند «مقبل» هم بعد از«خادم» به «اوراز» پیوست.

ناهار و حرکت اتوبوس ها

پس از حضور تیم در لاهیجان در یکی از غذا خوری های حاشیه شیطان کوه در فضایی صمیمی غذا صرف شد و تیم با دو دستگاه اتوبوس عازم منطقه سیاهکل و دیلمان شد . 

ساعت 15 الی 00/13

حرکت به سمت شاه شهیدان

با هماهنگی تیم اجرایی اعضای تیم با چند دستگاه وانت نیسان مسیر خاکی بطول تقریبی 6 کیلومتر را طی ودر حسینیه و محوطه امام زاده شاه شهیدان استقرار یافت  .

ساعت 00/17 الی 00/15

استراحت وشب مانی

با مساعدت و متولیان امام زاده تیم در حسینیه و محوطه امام زاده استقرار یافته و پس از تشکیل جلسه توجیهی و شنیدن صحبتهای آقایان رجبی ، قدیمی ، فرجی پور ، بختیاری و امیری و مسئولین فنی تیم در خصوص موضوع برنامه ، مسیر و ساعت بیدار باش و حرکت تیم پس از صرف شام و بستن کوله های حمله با پهن کردن کیسه های خواب به استراحت پرداختند.

ساعت 18 الی 00/21

بیدار باش وحرکت

رأس ساعت 00/4 صبح روز پنج شنبه 24 آبان ماه تیم پس از بیدار باش و کنترل مجدداً تجهیزات در تاریکی شب از مسیری که قبلاً توسط راهنمایان تیم مشخص شده بود با حرکت در شیب ملایم حرکت به سمت قله آغاز کرد.

ساعت 00/4 صبح

حرکت بسمت قله

مسیر حرکت پس از عبوراز تپه ماهور های بدون درخت شروع و پس از عبور از میان درختچه های کوتاه آلبالو وحشی ، زرشک وحشی و... به گوسفند سرای مسیر ختم می شد . تیم پس از استراحت کوتاهی در میان درختان بلند جنگلی مانند شاه بلوط ، راش ، مازو  و... ادای فریضه نماز مسیر حرکت به سمت قله را در شیب نسبتاً تندی از میان درختان ادامه داد.

ساعت 00/4 صبح  الی 00/7 صبح 

عبور خط الرأس

با توجه به اینکه این برنامه از برنامه های انتخابی تیم کارگران کشور محسوب می شد مسیر صعود به قله از خط الرأس یکی دو قله مشرف به کاسه آتش فشانی تعین شد و با عبور از میان مسیرهای سنگی بدون نیاز به دست به سنگ شدن تیم وارد کاسه آتش فشانی شد .

ساعت 00/7 صبح الی 00/9 

کاسه آتش فشانی

علیرغم اینکه فصل پاییز بود و اثری از گله های دامداران و چوپانان نبود اما با توجه وسعت کاسه آتش فشانی ساختمانهای چوبی و سنگی محل نگهداری احشام نشان از ادامه حیات بر روی قله بود قسمتی از دیواره کاسه در زلزله سال 69 رود بار ریزش کرده بود و تیم با بازدید از غار برفی که در فصل تابستان معمولاً مورد استفاده دامداران قرار می گیرد راه صعود به قله را در پیش گرفت

ساعت 00/9 صبح 

صعود به قله 

با ذکر فاتحه و به یاد زنده یاد «مقبل هنر پژوه» از قهرمانان کوهنوردی کشور در حالی که خبر صعود تیم به اقای افلاکی اعلام می شد تیم حدود ساعت 10 صبح با صبوری و متانت و دست در دست هم سرود خوانان بر بلند ترین قله استان گیلان گام نهاد طبق اعلام دوستان ظاهراً همین ساعت پیکر زنده یاد «مقبل » هم به خاک سپرده شد.

ساعت 00/9 صبح الی 00/10

بازگشت از قله

پس از استراحت کوتاهی بر روی قله و گرفتن عکسهای تیمی و یادگاری توسط کارگران شرکت کننده در اردو و معرفی قله های اطراف توسط اقای فرجی پور تیم راه برگشت را در پیش گرفت.

ساعت 00/11 صبح

مسیر برگشت

مسیر برگشت تقریباً از یال روبروی مسیر رفت انتخاب وپس از رسیدن به گوسفند سرا مجدداً مسیر صبح انتخاب و با عبور ازمیان باغات و مراتع راه امام زاده شاه شهیدان پیش گرفته شد و ساعت 00/14 گروه تدارکات تیم با چای گرم در ورودی امام زاده به استقبال آمده و تلاش چند روزه خود را (تقدیم وتشکر از کلیه این عزیزان را به خود واجب می دانم ) تکمیل کردند.

شام خدا حافظی

صعودی دیگر توسط تلاشگران عرصه کار وتولید به پایان رسید اعضای تیم پس از گرفتن گردوغبار راه از تن و صرف شام در محیطی صمیمانه آماده رفتن به تهران شدند.

مسئولین اجرایی برنامه صعود به قله درفک گیلان

در تاریخ 25/8/86

آقایان : احمد رجبی – اقبال افلاکی – حسن نجاریان – کامبیز بختیاری – ابراهیم فرجی پور امامعلی رحیمی ، مسئولین کمیته های فنی- امداد ونجات – روابط عمومی ومحیط زیست:

آقایان : امیری – مجید مهربانی – محمد جلال پاشاپوریان – علی صالحانی – مهـدی تحسینی  علی اصغر بیاتی- جمشید واحدی – عباس محسن بیگی و محمد علی هاشمی حصار

سرپرست اجرایی برنامه : ابراهیم فرجی پور

 


نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم مهر ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

 تاریخ برنامه  :  ۶/۷/۸۶ 

منطقه اجرا   :   دیواره بیستون کرمانشاه

سرپرست گروه  : آقای کامبیز بختیاری

 

در روز پنج شنبه مورخ 5/7/86 ساعت 12 ظهر کلیه اعضای تیم با میزبانی گروه کوهنوردی شرکت سایپا با یکدستگاه مینی بوس از شرکت بطرف کرمانشاه از مسیر جاده ساوه ، همدان – کرمانشاه حرکت کرده و در بین راه جهت سوختگیری و شام در دو مرحله توقف نمود و نهایتاً ساعت 12 شب به محل پارکینگ دیواره بیستون در شهر بیستون رسید.

در آنجا دوستان گروه کوهنوردی اسپیلت و آقای صفدر ظهوری چادرها را برپا نموده و محلی را نیز برای ما در نظر گرفته بودند . ما نیز سریعاً نسبت به برپائی چادر اقدام کرده و به استراحت پرداختیم .

روز جمعه مورخ 6/7/86 ساعت 5 صبح از خواب بیدار شده و پس از جمع نمودن چادرهای و وسائل و تقسیم ابزار فنی و رسیدن تیم بعدی از کرمانشاه کل اعضاء که 26 نفر بودیم به سه دسته تقسیم شده و مسیر هـرکـدام از آنهـا بشرح ذیل توسط سرپرست برنامه (کامبیز بختیاری) مشخص گردید :

الف : گروه اول : مسیر کاوه با سرپرستی آقای بیژن امیری

نفرات گروه : بیژن امیری – مجتبی بیات – یزدان صالحی – محمود داوری – فرهاد امیری محمد امجدیان – محمد رضا لطفی پور

ب : گروه دوم : مسیر هاری رست با سرپرستی منوچهر مراد نژاد

نفرات گروه : منوچهر مراد نژاد – محسن نیک روش – سعید نیک روش – غلام خان محمدی – محمد طاهرنیا – کورش حقانی – کامبیز بختیاری 

ج : گروه سوم : مسیر قرارگاه با سرپرستی صفدر ظهوری

نفرات گروه : صفدر ظهوری – محسن نظری – محمد نصیری – سهیل فتحی – صمد فتحی  مرتضی آهوی – حسین علی اصغر – میثم ملک محمدی – حامد آزاد دخت – محمد فراهانی شهرام کرجی – حسام کرجی

ابتدا دوستان مسیر کاوه که می بایست حدود 5 کیلومتر را با وسیله نقلیه بطرف کرمانشاه طی نموده تا به منطقه برسند که توسط مینی بوس محل را ترک کرده و جهت صعود مسیر کاوه حـرکت کـردند ایـن مـسیر یـکی از مسیـرهـای نرمال دیواره بیستون می باشد که می بایست امروز توسط این تیم صعود گردد .

سایـر تیم نیز بعلت اینکه مسیرهای هاری رست و قرارگاه در حدود 30 دقیقه ای مشترک می بـاشد همگی بـاهم حـرکت کـرده و نهـایت دو تیم از هم جدا شده و کار خود را آغاز می نمایند .

هوای صعود کاملاً مناسب ولی بعلت خشکی منطقه و نبود آب می بایست آب و غذا را به همراه وسائل فنی حمل نمود . پس از 30 دقیقه  حرکت در ابتدای شیب تند و حرکت دست به سنگ تیم قرارگاه از ما جدا و مسیر را بطرف شمال غربی ادامه و تیم هاری رست مسیر اصلی بطرف جانپناه را در پیش گرفت . ابتدا تیم هاری رست مسیر از حدود سه ساعت (صعود 5 طول طناب) از مسیرهای شکاف و تراورس تا جانپناه رسیده و پس از استراحت و دیدن مناظر زیبا و مسیرهای که توسط تیمهای مختلف بخصوص گروههای کرمانشاهی گشایش شده بود با تیمهای قرارگاه و کاوه تماس گرفته و مشخص گردید . تیم قرارگاه تا حدود ساعت 13 به جانپناه رسیده و سپس بطرف پائین بر می گردند و تیم کاوه نیز خود را به جانپناه رسانده و بعلت دوری مسیر دیرتر از دو تیم دیگر بر می گردند .

ابتدا تیم هاری رست ساعت 15 به پارکینگ رسیده و سپس تیمهای قرارگاه و کاوه در ساعت 18 به پارکینگ رسیدند و پس از استراحت کوتاهی با تیم کرمانشاه خداحافظی کرده و تیم اسپیلت نیز با یکدستگاه سواری بطرف تهران حرکت کرده و نهایتاً بقیه دوستان نیز با مینی بوس بطرف تهران حرکت می نمایند . کلیه اعضاء تیم از صعودی موفقیت آمیز کمال رضایت داشته و با آرزوی سلامت همه بخصوص سرپرستان محترم برنامه از همدیگر خداحافظی و به منازل خود باز می گردند .

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه دهم مهر ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه  :  ۳۰/۶/۸۶

منطقه اجرا   :   دیواره پل خواب کرج

سرپرست گروه  : آقای کامبیز بختیاری 

صبح روز جمعه مورخ 30/6/86 ساعت 7 صبح با یکدستگاه مینی بوس اعضای تیم صعود دیواره به تعداد 24 نفر که از اعضای گروههای کوهنوری کارگری کرج و یک نفر میهمان از استان مرکزی شهراراک به سرپرستی آقای کامبیز بختیاری و مدیریت فنی آقای صفدر ظهوری با نفرات ذیل راهی دیواره پل خواب در جاده چالوس که با گذر از مناظر زیبا و طبیعت خوب جاده در یک روز نسبتاً پائیزی شهریور ماه که به روی روزهای مهر لبخد زده و جای خود را به این ماه پائیزی می سپارد می شویم :

محمد نصیری ، حسین رضا چوب کاشانی ، کوروش فغانی ، سیاوش نبی زاده ، داود قلعه ، محسن تواسانی ، مهدی لطفی ، مصطفی نظری ، محسن ضیاء ، محمدرضا یادگاری از سایپا

مجتبی بیات ، مهدی دارابی امین ، محمد طاهرنیا ، سعید سلطانی ایران خودرو

سهیل فتحی ، حمید فتحی ، محمود داودی محور ماشین

فرهاد امیری پارس خودرو

یزدان صالحی قالبهای پیشرفته ایران خودرو

صفدر ظهوری میثم ملک محمدی کرمانشاه

مجید مهربانی استان مرکزی – اراک 

امامعلی رحیمی ، کامبیز بختیاری هیات کوهنوردی کارگان کرج و کشور

در این برنامه با تقسیم بندی نفرات در مسیرهای مختلف دیوار مسئول فنی و سرپرستی تیم نسبت به ارزیابی نفرات پرداخت و با دادن امتیازات نفرات تیم را جهت صعود هفته بعد در دیواره بیستون کرمانشاه به سه دسته متوسط ، خوب ، عالی تقسیم بندی و گروه بندی نمودند برنامه در ساعت 13 به اتمام رسیده و با مینی بوس مربوطه به سمت کرج حرکت نمودیم .


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

 تاریخ برنامه  :  ۳۱/۵/۸۶ لغایت ۲/۶/۸۶

منطقه اجرا   :   قله اشترانکوه استان لرستان

سرپرست گروه  : آقای اقبال افلاکی

میزبان: سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان

زیبائی زاگرس درصلابت و عظمت اشترانکوه و زلالـی آب دریاچه گهر معنی می شود .

 با دعوت اداره کل محترم امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار که قبلاً با همت مسئولین در این اداره کل وکمیته اجرائی برنامه ریزی و به مراکز اداره کار استانها اعلام گردیده بود ، کوهنوردان عرصه کار و تلاش وتولید طبق قرار در بعد از ظـهر روز چهـارشنبه مـورخ سـی و یکـم مـرداد مـاه 1386 در مجتمع رفاهی سیمان شهر دورود در فضایی سرشار از صفـا وصمیمیت گـرد هـم آمـدند ، تا صعودی به یاد ماندنی به جهت حضور عزیزان ستادی وزارت کار الاالخصوص جناب آقای گلپرور مشاور محترم وزیر و مدیرکل امور ورزش و تفریحات سالم و همچنین معاونت محترم این اداره کل جناب آقای رجبی و هیئت همراه صفا و صمیمیت بیشتری در جمع همنوردان کارگری بوجود آورد و همراهی این عزیزان فتح بابی روشن در کوهنوردی کارگران کشور جهت صعودهای کارگری که از سال پیش و از صعود قلل هیمالیا همراه بوده باشد تا صعود قلل 7 یا 8 هزاری های جهان .

- آمار شرکت کنندگان در برنامه

تعداد استانهای شرکت کننده : 12 استان

تعداد کل نفرات : 29 نفر

اسامی نفرات استانهای دعوت شده در برنامه

1- فرهاد اسکندری        تهران

2- بهرام علیرضائیان     ایلام

3- کوروش جوانمردی  کردستان

4- مهدی سلطانی       زنجان

5- مجید مهربانی        مرکزی  

6- جهان آسایش        یزد

7- علی اصغربیاتی       همدان  

8- علی کاویانی          همدان

9- محمد مهرابی        قزوین

10- حبیب اله شهبازی  کرمانشاه

 11 – درمحمد کرازه         سیستان

 12 – سیدهادی علوی    خراسان جنوبی

13 – حمید عیلکی نژاد  خراسان جنوبی

14 – امامعلی رحیمی      کمیته اجرائی

15 – ابراهیم فرجی پور   کمیته اجرائی

16- کامبیز بختیاری      کمیته اجرائی

17- حسن نجاریان        کمیته اجرائی

18- اقبال افلاکی           کمتیه اجرائی

19- مصطفی معینی        وزارت کار

20 – احمد قدیمی          ِ    ِ   ِ    

21 – احمد رجبی           ِ    ِ   ِ    

22 – محمدجواد گلپرور   ِ    ِ   ِ    

23 – جمشید تقدمی       ِ    ِ   ِ    

24 -  علی اکبریاری        ِ    ِ   ِ    

25 – محسن طباطبائی    ِ    ِ   ِ    

26 – زین العابدینی         ِ    ِ   ِ    

27 – شیخی                  ِ    ِ   ِ    

28 – حسین                  ِ    ِ   ِ

29 سامان سروندی         راهنما      

روزچهارشنبه 31/5/1386 : پذیرش

- نفرات شرکت کننده یکی پس از دیگری وارد مجتمع شده و پس از مشخص شدن خوابگاه توسط مسئولین مجتمع آماده پذیرش شدند.

حضور جناب آقای گلپرورمشاورمحترم وزیرو مدیر کل امور ورزش و تفریحات سالم وزارت کار از ابتدای شروع برنامه قابل توجه ودر خور تحسین بود .

ساعت :  00: 19         

جلسه ای درخصوص چگونگی برنامه تشکیل و پس از صحبتهای جناب آقای افلاکی و حاج آقا گلپرور و توضیح مسائل فنی صعود پس از جلسه در ساعت 20 کلیه نفرات به صرف شام پذیرائی و درخوابگاههای خود به استراحت پرداختند .

روزپنج شنبه 1/6/1386 بیدار باش ساعت 4:30

طبق برنامه اعلام شده رأس ساعت 30/4 صبح شرکت کنندگان بیدار و با آماده کردن تجهیزات و بستن کوله ها و صرف صبحانه در ساعت 6 آماده حرکت شدند .

حرکت اتوبوس : ساعت 6:15

 دستگاه اتو بوس ویک دستگاه مینی بوس مجتمع رفاهی سیمان  را به مقصد روستای طیون ترک نمود.

حرکت به سمت پناهگاه: ساعت 30/7 صبح

پس از پیاده شدن از اتوبوس در روستای طیون و اجاره یک راس الاغ جهت بارکشی وسایل عمومی گروه ، گروه در یک صف منظم راه پناهگاه گل گل را در پیش گرفته و پس از سه  و سی دقیقه در ساعت 11 به پناهگاه گل گل در کنار چشمه زیبای پناهگاه به استراحت یک ساعت و سی دقیقه ای پرداخته و در طول زمان استراحت با تصمیم سرپرست صعود و کمیته اجرائی چادرهای خود را برپا نموده و با یک کوله حمله سبک جهت صعود به سمت پناهگاه دوم و قله و سپس برگشت و استراحت شبانه در محل برپای کمپ راهی مسیر صعود شدند .

حرکت به سمت قله: ساعت 12:30

طبق برنامه اعلامی شرکت کنندگان حرکت به سمت قله را آغاز کردند .

عبور از مسیر سنگی و فتح قله : ساعت 17

 گروه  با عبور از مسیرهای مشخص  شده و پس از استراحت مختصر در پناهگاه دوم و تحت کنترل دقیق سرپرست و مسئولین فنی که قدرت بدنی ، رعایت اصول محیط زیست و استراحتهای فنی شرکت کنندگان را زیر نظر گرفته بودند ادامه مسیرداده و قله را فتح نمودند  .  با عکس یادگاری صعود و استراحت کوتاهی مجدداً راه بازگشت را در پیش گرفتند . 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۶ توسط ناصر تفنگدار

تاریخ برنامه  :  ۱۰/۳/۸۶ لغایت ۱۱/۳/۸۶

منطقه اجرا   :   قله کهار و ناز

سرپرست گروه  : آقای اقبال افلاکی

با توجه به همت و همايت بی دريغ مديريت محترم اداره کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی در ايجاد جوی سالم و عاری از ناهنجاريهای اجتماعی در محيط های کاری کارگران  و طبق تقويم ورزشی سال 1386 کوهنوردی کارگران کشور با دعوت از کليه ادارات کار و هيئت های کوهنوردی کارگران کليه استانها ، کوهنوردان کارگری هر استان در روز چهارشنبه 9/3/86 در مجموعه تـربـيت مـربی فنی حرفه ای کرج از 16 استان کشور بدين شرح جمع شدند تا در صعود سراسری کوهنوردی کارگران کشور به قله کهار و ناز در منطقه جاده چالوس کرج شرکت نمايند :

با توجه به برنامه ريزی کميته اجرائی که مقرر بود برنامه افتتاحيه اين صعود در ساعت 17 لغايت 19 عصر در سالن همايش موسسه مذکور با پخش فيلم اولين صعود قلل هيماليا توسط کوهنوردی کارگران کشور صورت پذيرد لذا با 2 ساعت تاخير به دليل عدم هماهنگی بين مسئولين سالن و همچنين هيئت اجرائی برگزار گرديد .

برنامه افتتاحيه با صحبتها و خيرمقدم  آقای افلاکی رياست محترم هيئت کوهنوردی کارگران کشور آغاز و با توضحات فنی جناب آقای نجاريان درخصوص نحوه انجام برنامه و هم توضيحات کامل اولين صعود برون مرزی کارگران کشور درهيماليای  نپال  و پس از پخش فيلم و استفاده از صحبتهای دو نفر از پيشکسوتان کوهنوردی کارگری مراسم در ساعت 21 با صرف شام در رستوران محل مربوطه به اتمام رسيد .

روز پنج شنبه مورخ 10/3/86 ساعت 7 صبح با صرف صبحانه و حاضر شدن اتوبوسها گروه 95 نفره کوهنوردی کارگران کشور با حرکت سه دستگاه اتوبوس در مسير زيبای جاده چالوس و انتقال کوهنوردان به روستای کلوان ، در ساعت 10 صبح مسير صعود به سمت جانپناه قله کهار را در پيش می گيريم که با شيب ملايمی از سمت راست روستا مسير شروع می گردد .  صدمتری از محل ارتفاع نگرفته يکی از کوهنوردان آذری عزيزمان به علت نامشخصی روی زمين دراز می کشد که اين ماجرا برای خـود حـکايـت هـا دارد و نمی توان به اين راحتی آن را تجزيه و تحليل نمود بالاخره با حضور آقای بختياری و پزشکيار تيم در بالاسر همنوردمان خطر جدی  را پشت سر گذاشتيم ، نمی دانم حس طبيت دوستی همنوردمان نزديک به 55 سال داشت ايشان را به اينجاکشيده بود که با سابقه و مشکل قلبي پا در صعود قله چهار هزاری گذاشته بود و يا... خلاصه بايد در اين خصوص تـبيری جـدی تر بـايد انـديشيد . پس از پشت سـرنهادن شيبی تـند بـرروی يال جانپناه کهار پا می گذاريم که از آنجا زيبائيهايی منطقه و بخصوص روستهای کلوان در دست چپ و کلهار در دست راست يال  سرسبزی درختان اطراف روستاها آميخته با گلهای وحشی کوچکی بر روی ِيال و در مسير صعود حاصل نقاش چيره دستی است که بالاتر از همه نقاشان همه را شيفته کار خود ساخته است . در ساعت 15/13 بعد از ظهر با اعلام برنامه از سوی سرپرست برنامه در جانپناه که  با مشخص بودن وضعيت هوا  چندساعتی بعد در هم خواهد ريخت دستور شب مانی و برپايی کمپ صادر می گردد و گروه مشغول برپا نمودن چادرهای خود و صرف نهار می گردند . در ساعت 15/14 جلسه ای بين سرپرستان شهرستانها و کميته اجرائی برگزار و برنامه روز بعد تشريح می گردد که مقرر می شود روز بعد ساعت 4 صبح بيدار باش و در ساعت 5 صعود به قله آغاز گردد . با توجه به پيش بينی صحيح وضعيت هوا در عصر همين روز و بعد از ساعت 16 به هم ريخته و با بارش تگرگ و رعد و برق  و باران و در بالای قله بارش برف شروع و تا نيمه های شب ادامه می يابد . مقرر بود برنامه با برپايی کمپ در بالای کاسه قله کهار در روز اول و در روز دوم قله ناز صعود گردد . لذا با توجه به شرايط بد هوا برنامه تغيير کرده و شب مانی در کنار جانپناه قله کهار انجام شد .

 روز جمعه مورخ 11/3/86 در ساعت 4 همه همنوردان بيدار شده و با صرف مختصرصبحانه و بستن کوله حمله خود در ساعت 5 صبح مسير صعود به قله را در پيش می گيريم و طبق روال روز گذشته جلودار گروه هر 10 دقِيقه توسط کميته اجرائی عوض می گرديد،  با دادن استراحتهای اصولی از طرف سرپرستان برنامه کليه اعضای تيم در ساعت 8 صبح موفق به صعود قله کهار گرديدند و پس از انجام مراسم قله و صحبتهای سرپرستان و همچنين تقدير شرکت کنندگان از مسئولين اجرائی مخصوصاً جناب آقای گل پرور مديرکل محترم امور ورزش و تفريحات سالم و همچنين همکاران و شرکت تيم حوزه ستادی برای اولين بار در اين بـرنامه بـه سرپـرستي جنـاب آقـای قـدِيمی که خوشحالی همنوردان را بهمراه داشت ونشان از اهميت دادن مسئولين کـارگـری به برنامه های ورزشی کارگران و فرود از قله با ترتيب همان سيستم صعود قله را ترک و با صحبتها ، نصيحتها و راهنمائی های شيرِين سرپرست برنامه نسبت به کارهای فنی و برنامه های کوهنوردی و با جمع نمودن چادرها در کمپ ساعت 11 صبح به سمت پائين حرکت و با صرف نهار تدارک ديده شده توسط مسئولين اجرای در جاده چالوس و تحويل حواله اهدائی به کوهنوردان شرکت کننده جهت تامين يکی از لوازم مايحتاج مورد نياز در اين رشته درهمان مکان برنامه با سلامتی وشادمانی کلِِيه شرکت کنندگان به تمام رسيد .

 درخاتمه :

با توجه به اهميت دادن به امر ورزش در جامعه کارگری مخصوصاً ورزش کوهنوردی در سالهای آتی توسط مديريت خوب اداره کل امور ورزشی و تفريحات سالم جناب آقای گل پرور و همچنين مديران مجموعه ستادی اين اداره کل تقدير و تشکر نموده ، اميد است با همايت اين عزيزان منتخبی از کوهنوردان شرکت کننده در اين اردوها همچون سال 85 به يکی از قلل برون مرزی اعزام گردند .

درصد رضاِيتمندی شرکت کنندگان از برنامه طبق ارائه فرم نظرخواهی از طريق شرکت کنندگان :

 

رديف

عنوا ن

عالی و خوب

عالی

خوب

متوسط

بی جواب

1

کيفيت برنامه افتتاحيه

42%

6%

36%

4%

15%

2

برنامه ريزی و انجام هماهنگی های لازم در مسيرصعود

88%

42%

46%

46%

3%

3

نحوه برخورد با متصديان امر با ميهمانان

92%

42%

50%

6%

3%

4

نحوه عملکرد راهنماها در مسيرها

92%

64%

28%

8%

 

5

کيفيت غذا و امکانات پذيرايی و سرويس دهی

88%

38%

50%

12%

 

6

عملکرد کميته اجرائی

72%

28%

44%

8%

 

7

تنظيم وقت و نحوه اجرای برنامه های پيش بينی شده درطول برنامه

84%

50%

34%

16%

 

8

کيفيت و امکانات شب مانی

66%

32%

34%

34%

 

9

در کل سطح و کيفيت اين برنامه را چگونه ارزيابی می کنيد؟

92%

33%

60%

8%

 

 نمونه ای از پيشنهادات :

 درصورت امکان کلاسهای آموزشی جهت بهبود وضعيت کيفی و آگاهی کوهنوردان کارگر از لحاظ فنی  بيشتر برگزار گردد .

گواهی صعود بعد از هر برنامه صادر گردد .

وضعيت دعوت کارگران از ادارات کل استانها پيگير تا مشکل موجود در دعوت از کارگران مرتفع گردد .

کميته اجرائی :

-سرپرست تيم : آقای اقبال افلاکی

- کمک سرپرست : آقای کامبيز بختياری

- کميته فنی : آقای حسن نجاريان

کميته تدارکات : آقای ابراهيم فرجی پور

کميته روابط عمومی : آقای امامعلی رحيمی

کميته امداد و نجات : کامران کشت کار

- کميته محيط زيست : آقای مصطفی تخيلی 

  روابط عمومی هيات کوهنوردی کارگران کشور

 


.: Weblog Themes By Pichak :.